Sa metamòrfosi #16

Sa metamòrfosi #16

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Cando s’agateit in sa pròpiu posidura de in antis, a pustis de milli peleas e suspiros, e torreit a bìdere cuddas cambigheddas gherrende una contra a s’àtera semper prus airadas e no agateit modu de apaghiare e asseliare cudda anarchia, torreit a si nàrrere chi non podiat abarrare in su letu e chi fiat mègius a sacrificare totu, mancari esseret un’ispera minore minore, pro si nch’essire dae su letu. Ma in su pròpiu momentu s’ammonesteit, ammentende·si chi diat èssere mègius meda una pensada abbista e asseliada chi no unu sèberu nàschidu dae su disisperu. In momentos che a custu issu furriaiat a tostu sos ogros a sa ventana, ma oe, pro more de sa nèula mangianile chi inchelaiat finas s’àtera ala de s’istradone, non bi potzeit agatare ne unu pagu de aficu nen de gana bona.”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *