Sa mama #9

Sa mama #9

“Sa mama” de Grazia Deledda, òpera traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae NOR (colletzione Le Grazie).

Finas a issara si fiat illùdida in s’isperàntzia de ddu bìdere calende a bidda pro bisitare a carchi malàidu: allò·ddu imbetzes currende comente tragiadu dae su diàulu a sa domo antiga a suta de sa costera.
E in sa domo antiga a suta de sa costera ddo’aiat ebbia una fèmina sana, giòvana e sola…
E, imbetzes de intrare dae sa ghenna che a unu chi est faghende una bisita, allò·ddu andende deretu a sa ghennighedda de s’ortu, e custa aberende·si e serrende·si in fatu suo che a una buca niedda chi nche dd’ingulliat.
Issara issa puru fiat partida che lampu a traessu de su campu, comente ponende in fatu a sa trassa in s’erba lassada dae issu, finas a sa ghennighedda, chi aiat ispintu a forte cun sas manos abertas.
Sa ghennighedda no aiat tzèdidu: antis pariat chi faghiat fortza a s’imbesse; e a sa fèmina dd’aiat bènnidu gana de dd’iscùdere corpos, de aboghinare; aiat abbaidadu a subra e aiat aparpoddiadu su muru comente a ddu provare. In fines, disisperada, aiat allentadu s’origra; ma s’intendiant ebbia sas matas de s’ortu fruschiende, comente chi issas puru, amigas e còmplitzes de sa mere, esserent chertu cuare totu sos àteros sonos acanta.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *