Sa mama #22

Sa mama #22

“Sa mama” de Grazia Deledda, òpera traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae NOR (colletzione Le Grazie).

S’atòngiu e s’ierru fiant passados sena de fatos chi esserent cunfirmadu su suspetu suo; ma como, a sa torrada de su beranu, tirende sos bentos de martzu, su diàulu si torraiat a pònnere in òpera.
Pàule essiat a de note e andaiat a sa domo antiga.
“Comente apo a fàghere a ti sarvare?”
Su bentu rispondiat, dae foras, comente faghende·si·nde sa befe, e iscudiat sa ghenna.
E issa ammentaiat chi finas benende a sa biddighedda, cun Pàule suo, a pustis chi fiat istada binti annos tzeraca e aiat resìstidu a ogna ispuntorgiada de vida, privende·si de s’amore e de su pane pro pesare comente si tocat a cuddu pòveru pitzocu e ddi dare su bonu esèmpiu, unu bentu malu ddos aiat atzapados in caminu.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *