Sa limba sarda in su Liet International gràtzias a Emanuele Pintus

Sa limba sarda in su Liet International gràtzias a Emanuele Pintus

Si non nos ispantat sa vitòria ucraina de sa Kalush Orchestra in s’Eurovision, gosu mannu nos diat dèvere dare su resurtu profetosu de unu cantante sardu in sa de trèighi editziones de su Liet International, su festival de sa cantzone in limbas de minoria. In Tonder, Danimanrca, Emanele Pintus de Meana si nche pigat su prèmiu de su pùblicu cun su branu Genia, dae s’album Linna de s’annu coladu (publicadu finamentas in Spotify). Cun custu resurtu sa limba sarda otenet grandu reconnoschimentu in custu festival nàschidu binti annos a como in Frìsia. Dae su 2006 custu festival est ospitadu in àteras tzitades europeas.

redatzione

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.