Sa Catedrale de Nostra Sennora de su Nie in Nùgoro

Sa Catedrale de Nostra Sennora de su Nie in Nùgoro

                                              de Salvatore Serra

Su cultu de sa  Catedrale de Nostra Sennora  de su Nie, patrona de Nùgoro, est ligadu in manera astrinta a su de sa Basìlica de Santa Maria Majore in Roma.

Ma, comente est nàschida custa crèsia?

In su 1779, cun sa bulla “Eam inter Coeteras”, su papa Piu VI at torradu a costituire sa diòtzesi de Garteddi antiga, abolida dae su papa Lisandru VI in  su 1496. Però sa bidda  non  fiat prus adata a  istrangiare sa sea de su pìscamu, e tando ant seberadu Nùgoro, in ue dae sèculos bi fiat  sa pievania, in antis in sa crèsia antiga meda de Santu Milianu, in su bighinadu de  Sèuna, pustis in sa crèsia  de Santa Maria de su Nie (giai atestada in su primu mesu de su sèculu XVI). Custa crèsia, in su cumintzu de su sèculu XIX, ant pensadu chi non fiat adata a sas tareas chi depiat cumprire, e duncas s’ archiepìscamu Giuanne Maria Bua at detzisu de nche la ghetare pro nde fraigare una noa. Su progetu de su templu nou l’ant cunfiadu a su prade  architetu Antoni Cano (Tàtari, 1779 – Nùgoro, 1840).

Su pòsidu de sa prima pedra b’est istadu su 12 de santandria de su 1936. Sos traballos, chi si fiant arressados in su 1840 ca Cano fiat mortu ruende dae su pontàgiu, sunt agabados in su 1853. Sa catedrale l’at cunsacrada in manera solenne su pìscamu Sarvadore Ànghelu Demartis su 3 de  trìulas de su  1873.

Sa catedrale de Nùgoro est unu fràigu monumentale, in istile neoclàssicu, chi si incrarat  in una pratza in su tzentru istòricu. Sa fatzada  faghet pensare a unu templu de s’època clàssica, cun  bator semicolunnas imponentes in granitu   e capitellos jònicos chi poderant su tìmpanu triangulare. Su prospetu est inguarnissadu dae duos campaniles aguales, cugugiados dae una cùpula minore. S’internu est ampru  e solenne, cun una navada manna ùnica cun sa bòveda a cuba. Su perìmetru de sa crèsia est rugradu dae una trabeatzione poderada dae colunnas    cun capitellos corìntzios. In sa  navada s’aberint tres capellas pro cada ala, intercomunicantes e dotadas de àbsides mesu tzirculares; sos ispàtzios ampros intre una capella e s’àtera dant s’efetu de navadeddas laterales. Su tretu presbiteriale est supraelevadu de pagas istradeddas a cunfrontu de  s’àula e originariamente fiat  serradu dae una barandilla de màrmaru, chi nche l’ant bogada cun  sos acontzos chi ant fatu intre su 2000 e su 2006; in fundu b’est s’àbside mesu tzirculare, in ue est assentadu su parapetus de linna pro su coru.

In intro,  in su presbitèriu,  b’at una tela chi pro tempus meda l’ant atribuida a Alessandro Tiarini, pintore de su seschentos, chi rafigurat Cristos mortu. Pustis ant naradu chi s’autore no est issu, ma unu pintore neoclàssicu disconnotu de s’Otighentos. Su restu de sas pinturas faghent referimentu a s’iscola pintòrica sarda de sos sèculos  XIX e XX e, suta de custu aspetu, sunt de importu mannu pro sa connoschèntzia de sa produtzione iconogràfica de sa Sardigna in cussu tempus.

ÒPERAS DE ARTE

 • Artare Majore, òpera de s’architetu piemontesu Giacomo Galfrè (giaju de su giurista e iscritore nugoresu Sarvadore Satta)

 • Trona in màrmaru, opera atribuida a Francesco Cucchiari e Michele Fiaschi

 • Abbasansanteras, òpera de s’iscultore senesu Antonio Rossi

 • Gesus in mesu de sos dotores, pintura atribuida a s’iscola de Luca Giordano

 • Nostra Sennora de su Nie, de Sarvadote Ghisaura

 • Sacra Famìlia cun ànghelos, de  Antoni Caboni

 • Un’ istàtua de linna de Cristos depostu, de sa Cunfraria de Santa Rughe

 • Via Crucis, pinturas de  Carmelo Floris    e Giuanne Ciusa Romagna

 • Depositzione   e Sos discìpulos de Emmaus,   de Bernardinu Palazzi

 • Fonte batisimale de su 1756

 • Istàtua de sa “dormitio Mariae”

 • Istàtua de linna de  Santu Giuanne Batista

 • Bùssola de linna fata dae sa dita Clemente de Tàtari

 • Istàtua de sa Vìrgine addolimada

In sa crèsia bi sunt sas tumbas de sos pìscamos Sarvadore Ànghelu  Demartis, Luca Canepa, Giosepe Melas, Giuanne Melis, e una losa dedicada a s’archiepìscamu Giuanne Maria Bua.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *