Romanzos in limba sarda: Nàschidu in làmpadas

Romanzos in limba sarda: Nàschidu in làmpadas

– de Salvatore Serra –

 

Polìtica linguìstica  cheret nàrrere finas a iscrìere romanzos, pro  afortire sa capatzidade de custa limba de  operare cun unu registru artu.

In s’ischeda de oe bos presento “Nàschidu in làmpadas”, òpera publicada ocannu,   annos medas  a pustis de sa dispedida de s’autore

———————————

Autore

Frantziscu Antoni Tola, connotu comente Totoeddu (Tiesi 1913 – Tiesi 1982)

 

Editore 

EDES, Tàtari, 2020

 

Su contu, ambientadu in s’800, si isbojat in sas acuntèssidas imbenientes  a s’amore segretu  de unu tzeracu pastore cun sa fìgia de su mere, e mantenet una tensione sighida finas a s’agabbu, in ue b’at un’assentu chi faghet pensare a isvilupos venidores.

S’òpera est corredada dae una presentada de Istèvene Ruiu, dae un’iscritu de s’autore in ue crarit sas resones de custu sèberu literàriu e dae unas cantas notas subra de s’autore cuidadas dae sa fìgia Gavina Tola. Sa pintura de sa coberta l’at fata Frantziscu Antoni Tola, nebode de s’autore, e est s’elaboratzione digitale de una fotografia antiga.

 

Incipit

  Sas tancas ‘e Don Paulinu, nobile signore utieresu, formaian una cussorza manna chi s’isterriat  in s’ala ‘e Oschiri  e de su Coghinas, in d’una zona, tantos annos como, covacada ‘e buscos, cun alvures ‘e ogni zenia, tra rios, trainos e funtanas. Sas tancas pius pianas don Paulinu las aiat pulidas e bogadas in pizu  e las pienaiat a trigu, orzu, vena, trigumoriscu, basolu tundu, e ateras cosas. In d’unu cunzadu solianu, mannu ‘e guasi tres somas ‘e semeneri, b’aiat una bella ‘inza inghiriada ‘e alvures de frùtures  seberadas dae sos mezus frutuarios de Tatari…

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *