Remundu Piras, poeta de gabbale e gherradore pro sa limba sarda

Remundu Piras, poeta de gabbale e gherradore pro sa limba sarda

de Sarvadore Serra

 

O sardu, si ses sardu e si ses bonu

sempre sa limba tua apas presente:

no sias che isciau ubbidiente

faeddende sa limba de su padronu.

Sa nassione che peldet su donu

de sa limba iscumparit lentamente,

màssimu si che l’essit dae mente

in iscritura che in arrejonu.

Sa limba de babbos e de jajos nostros

no l’usades pius nemmancu in domo

ca pòbera e ca ruza la creides.

Si a s’iscola no che la jughides

po la difunder mezus, dae como

sezis dissardizende a fizos bostros

 

In custa poesia, chi est unu manifestu verdaderu  de sa limba sarda, Remundu Piras nos pintat in pagas rigas una situatzione mala e unu disinnu de riscatu. Issu  est istadu unu de sos poetas prus mannos de Sardigna, siat comente improvisadore in sos palcos, siat comente iscritore in s’assèliu de domo sua.  Fiat  nàschidu in Biddanoa Monteleone su 29 de santugaini de su 1905, dae una famìlia de pastores chi istaiant bastante bene. A parte su de andare a s’iscola de s’òbligu de tando, Piras est istadu un’autodidata, istudiende a contu suo, in cuile, in sas oras de pasu. S’impèllida a s’irrichire culturalmente, in prus de  sa curiosidade naturale sua, l’est bènnida  dae cussa casta de iscola de poesia improvisada chi teniat pròpiu in Biddanoa unu de sos tzentros de importu prus mannos. Sa ghia de custa iscola fiat Sarvadore Mortello, poeta de meledu e improvisadore de gèniu, chi at fatu a maistru a totu sos improvisadores de sa bidda. Ma Piras at superadu custa iscola, ca teniat calidades prus mannas.

Remundu no at istentadu a artziare in sos palcos. Sa prima gara l’at fata in Biddanoa in su 1924 contra a unu de sos mègius poetas de tando, Antonandria  de Ossi. Ma duas “dilgrascias”,  comente naraiat issu,  l’ant istrobadu pro annos: una est istada su fascismu, chi l’at custrintu a abbarrare a sa muda pro 13 annos, dae su 1932 a su 1945; s’àtera est istada una maladia a sas cordas vocales, chi l’at fatu arressare pro tempus meda.

Sa proibitzione de sas garas pro Piras est istada prus longa chi non pro sos àteros improvisadores. Cando sos pìscamos sardos, in su 1932, aprofitende de sa lege de seguresa pùblica aprovada dae Mussolini, ant fatu suspèndere sas manifestatziones poèticas, totu sos poetas de palcu ant dèpidu callare. In su 1937 las ant torradas a autorizare, bastis chi sos improvisadores no aerent faeddadu nen de polìtica nen de religione. Totu sos poetas ant atzetadu custa prepotèntzia. Totus francu Remundu, chi at torradu a artziare in su palcu petzi a pustis de sa gherra.

Sa renùntzia de Piras a sas garas mustrat s’aspetu prus de importu de sa personalidade sua: su de chèrrere èssere un’intelletuale lìberu, sena ligàmenes nen frenos, inimigu de sas impositziones e avesu a nche fàghere colare in su sedatzu de sa mente sua fintzas sas “veridades” in aparèntzia prus iscontadas.

Custas calidades morales suas s’uniant  a una versatilidade  chi li permitiat de improvisare e de iscrìere poesias a taulinu, de cantare in modas e de iscrìere sonetos,  de brullare e de lastimare, de tratare argumentos antigos e de si riferire a s’atualidade. In sa poesia “Massaria antiga”, pro nàrrere, nos dat unu cuadru etnoantropològicu galanu  de unu traballu traditzionale:

Su ju lentu, ene pàschidu e cabale

 de massaju peritu acopiadu

s’acostat remuzende a su juale

 e da ch’est giuntu isbufat aibbadu.

 E a sa tira abberit s’indoradu

 sulcu ferri-apuntida sa entale

E intzessant dae cabidale a cabidale

su iradolzu de fumu profumadu

Puntant fortzende sa lunada corra

 abbeminde e infustos de suore

aradu trainende e aradore.

In sa fecunda tula  a s’anda e torra

 e  a s’ilgiunta raspant sa petorra

cun sa limba de s’issoro protetore

E in custa, imbetzes, nos faeddat de sa tragèdia de Aldo Moro:

Suposisciones

Fanfani, Zaccagnini e Andriotu

cun sas brigadas ruja ei su restu

ant àpidu oportunu su pretestu

 pro lis dare de fidùtzia su votu.

Mancu opositzione no ant connotu

 ca s’eventu dramàtigu e funestu

 at impressionadu mancu e drestu

e in presse ant serradu un’oju totu

Custu guvernu passat a s’istòria

ch’at postu sos partidos in su sacu

po s’altu sacrifìtziu de Moro

Aplamu chi teniat fide in coro

sacrificadu no at a Isacu

ch’at ofeltu unu masciu in Monte Moria.

Remundu si nch’est mortu su 21 de maju de su 1978, ponende in anneu totu su mundu poèticu sardu, ma lassende in erèntzia una produtzione literària manna a beru, crèschida in prus de mesu sèculu  de traballu. Un’erèntzia chi depimus contivigiare, comente totu su patrimòniu linguìsticu e literàriu in limba sarda chi s’est formadu in sèculos de istòria. E non depimus istransire dae custu, si non cherimus iscumpàrrere comente pòpulu cun una identidade sua

Bibliografia:

  • P. Pillonca, (cuidadu dae ) R. Piras, Sas Modas, Edizioni della Torre, Casteddu, 1984
  • Remundu Piras, Misteriu.(I-II-III) Tutti i sonetti. Edizioni della Torre, Casteddu.
  • Remundu Piras. il poeta della gente. Domus de Janas, 2003.
  • Remundu Piras + CD (cun gara poètica). Domus de Janas, 2003.
  • Remundu Piras. Abbas de terra, (versos inèditos). Domus de Janas, 2006.
  • Remundu Piras. Sedas Lizeras, (versos inèditos). Domus de Janas, 2006.
  • Remundu Piras. Opera Omnia + DVD, (cun 10 garas poèticas). Domus de Janas, 2009.

 Ligàmenes:

https://it.wikipedia.org/wiki/Raimondo_Piras

http://www.poesias.it/poeti/piras_raimondo/piras_raimondo.htm

http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2015/11/29/l_epopea_de_remundu_piras_primu_poeta_de_sardigna_oggi_avrebbe_co-8-448330.html

https://www.youtube.com/watch?v=9AyNoShflpE

https://horoene.wordpress.com/2016/11/18/misteriu-remundu-piras/

https://www.luigiladu.it/poesias/Elenco_poeti/piras_raimondo.htm

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *