Regione: eliminadu su servìtziu limba sarda autònomu

Regione: eliminadu su servìtziu limba sarda autònomu

de Roberto Carta –

Claudia Firino
Claudia Firino (foto A.Canu)

No est faina linguìstica ma interessat sa polìtica linguìstica. Su decretu n. 2/2015 de s’Assessore a s’Istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport faeddat de s’organizatzione noa de sa Diretzione Generale de s’assessoradu. In custa organizatzione su servìtziu limba e cultura sarda no est prus unu servìtziu a banda dae sos àteros ma benit postu a cumone cun s’editoria e s’informatzione (punghe inoghe pro bidere s’organizatzione noa).

Forsis niunu s’isetaiat un’Assessoradu a sa Limba Sarda, nessi galu nono, ma unu servìtziu de sa limba sarda pro contu suo, indipendente dae sas àteras fainas de s’assessoradu,  magare cussu emmo. Si a un’ala si abboghinat meda a s’àtera si fàghet pagu. Pònnere totu in su muntone non faghet bene, gasi fatende non si sèberat una caminera pretzisa in su contivigiare sa polìtica linguìstica pro su sardu. Nch’at bisòngiu de fortzas umanas chi traballent pro su sardu e non chi mìschient su contivìgiu de sa limba cun cussu de s’editoria e de s’informatzione o de àteru. S’arriscu est chi mischiende si lompat a non cumprèndere e a confùndere una cosa pro un’àtera.

Chie fiat timende unu Servìtziu Limba e Cultura Sarda prus ispintu subra de sa cultura si la devet torrare a pensare. No at a èssere prus ispintu petzi in custu bessu ma nch’at a lòmpere in fainas finas prus a tesu. Pro dare a bìdere de crèere a beru in sa polìtica linguìstica in sardu bi cherent sos fatos, e sos fatos cuncretos pro como narant àteru. Calicunu at a nàrrere chi tocaiat de fàghere gasi pro minimare sas ispesas e megiorare su traballu de sos ufìtzios. Fatu istat chi su prima mutzada la leat semper sa limba, siat dinare, siant ufìtzios, siat organizatzione.

Si est unu bene un’Agentzia de sa limba sarda, si est unu bene a b’àere personale preparadu, si est unu bene s’istandardizatzione, si est unu bene àere leadu sas funtziones de sa lege 482/1999 subra de sas minorias linguìsticas, si est unu bene chi eris su Cussìgiu Regionale apat aproadu eris una motzione subra sa Carta Europea, non si cumprendet comente potzat èssere unu bene àere postu a cumone su servìtziu limba e cultura sarda cun cussu de s’editoria e de s’informatzione.

Leave a comment

1 Comment

  1. Giai dae sa pàgina de presentatzione de sa riorganizatzione de sos servìtzios de s’Asessoradu si bidet cantu tenent in contu, sos de sa R.A.S., sa limba sarda: non b’at mancu una paràula. A parte de s’impreu esclusivu de s’italianu b’at àteras duos tèrmines chi sunt … inglesos (!!!): “performance” e “budget”. Su tzerachìmene duncas est dòpiu.

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *