Regionales, mannu est su casinu suta custas àereas...

Regionales, mannu est su casinu suta custas àereas...

Si su tzentru dereta tenet sos problemas suos de coalitzione, cun s’allega si torrare o mancu a candidare a Solinas in fatu a isse etotu, in su tzentru manca su casinu paret ancora prus mannu. E non faeddemus de su mundu indipendentista. Sa coalitzione chi si càndidat contra a Solinas o baddu a chie, non diat pàrrere prus una coalitzione ebbia. Sa candidadura de Todde sena primàrias non est cosa chi agradat a Soru chi, de custa manera est faghende unu giogu de pressione a un’ala (pro chi bi torrent a pensare) e de organizatzione a s’àtera (pro b’àere pronta s’iscuadra sua). Cun sa prima su Pd, su grupu ruju-birde, sos indipendentistas de A Innantis e sos pentisteddados chi l’ant proposta, sende de issos. Custos però, si lean parte a unu giogu de partes (sa candidadura in Sardigna est parte de unu disegnu de candidaduras prus mannu), beh, sa parte issoro la devent fàghere pro intreu. E imbetzes nono. Ca in Tàtari ant a sighire a sustènnere sa Giunta de Nanni Campus, chi de àteru campus est e non de su largu. Duncas diat pàrrere chi su M5S apat bìnchidu sa partida pro sa ghia de s’alleàntzia, ma chi a livellu locale potzat sighire a fàghere su chi mègius l’agradat. Sas primàrias, in prus de Soru, sighint a las chèrrere Lìberu, Progressistas e +Europa: una base pro una coalitzione noa? Italia viva a banda, chi nch’est giai como in intro de sa Giunta Solinas, cun chie s’at a ghetare Azione de Calenda, sende chi custos cun sos de Conte non bi cherent fàghere nudda in totue? Ma est possìbile un’alleàntzia dae sa manca de Lìberu a sos liberales de tzentu manca? O custa coalitzione at a èssere prus de manca si b’intrat puru Sardegna chiama Sardegna? E de su segundu polo ite novas b’at? Ammentemus chi Rossomori e Rifondazione cun Soru b’ant giai guvernadu. E chi Irs l’at giai fatu cun su tzentru manca. Su de no àere intesu prus nudda de custu “polo” annunutziadu in austu no agiudat a cumprèndere. ProgRes e Potere al popolo, chi cunforma a s’istòria issoro diant pàrrere sos prus tèteros, ite cherent fàghere?

màuru piredda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *