RAI Sardigna e su Purgatòriu de Dante in limba sarda

RAI Sardigna e  su Purgatòriu de Dante in limba sarda

Est sighende, in sas frecuèntzias  de Ràdiu Rai Sardigna, su contu de sa   “Divina Commediabortada in limba sarda dae  Padre Pàule Monni.

A pustis de sas primas dòighi Istàntzias dedicadas a s’Inferru, sunt cumintzadas sas trasmissiones de su Purgatòriu.  S’apuntamentu est sa domìniga  mangianu a sas 9,05 in Ràdiu 1.  Ant giai trasmissu duas puntadas e bi nde mancat àteras bator. Su regista e iscenegiadore est  Carlo Rafele. Sos atores sunt  Elio Turno Arthemalle e Lia Careddu.

Ma, ite nos narat su regista? «Càntiga  de sa  suspensione, rennu de sa tràmuda, su Purgatòriu divenit su logu in ue mègius  si connotat  e si iscòviat  s’intritzu  de Dante poeta isperimentadore de  una limba noa e s’individu Alighieri pregonadu dae sa tzitade sua etotu e disterradu, ponende duncas in campu sa rapresentatzione de unu mundu chi bàntzigat  intre sa  terra e su chelu, probianu e larganu in su matessi tempus, in  ue pro cada ànima   su disìgiu  de su  bene supremu faghet sos contos cun sa passione de ànima dolimosa de su chi unu est istadu. Sos pessonàgios  si faghent ispigru crìticu  de custu registru dòpiu: pro nàrrere, si in sa prima Istàntzia su mùsicu Casella podet espressare  sa transidura sua  de agatare s’amigu Dante galu biu e intonare pro issu una de sas cantzones prus famadas, in sa segunda Istàntzia Catone Uticense, su tzitadinu de  Utica mortu a manu sua pro afirmare  sos sèberos suos de libertade, leat sas funtziones  di bardianu, revindichende, duncas, su primadu morale  de su rolu terrenu suo”.

Finas a como tenimus, in sardu, duas tradutziones de sa Divina Commedia: custa chi est trasmitende sa Rai, fata dae Padre Paule Monni, cumpletada in su 2003 cun s’editzione de sa de tres càntigas (Della Torre, Casteddu), e s’àtera, prus antiga, de su canònicu  Pedru Casu, essida in sos annos 30 de su 900.

(sa redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *