Piero Obinu: barantun'annos de teatru in Sardigna

Piero Obinu: barantun'annos de teatru in Sardigna

Piero Obinu at fraigadu in Iscanu Monteferru, in paris cun sa mugere Gina Salaris, s’Elighelande teatru. Cust’annu sa cumpannia de teatru cumprit barantun’annos de atividade colados intre impinnu sotziale e atividades in sas iscolas, como, comente totu su mundu de s’ispetàculu, est batalliende cun sas cunsighèntzias de su Corona virus.

In barantun’annos de atividade ite as imparadu?

Cando fia giòvanu non resessia a faeddare a dae in antis de gente meda. Aia una timòria manna, ma cando apo iscobertu su teatru so cambiadu. Apo bidu sa possibilidade de arresonare de fainas de importu e de acurtziare gente tìmiga comente a mie e de li dare sa possibilidade de crèschere in seguresa. B’at de nàrrere chi in barantun’annos amus fraigadu una famìllia manna, cun persones chi sunt divènnidas amigas, e galu como nos sighint. Àteras persones si sunt agatadas traballende cun nois e ant fraigadu una famìllia issoro.

Piero Obinu

Comente mai seis colados dae su teatru de impinnu sotziale a unu in sardu?

Sa resones sunt duas. Sa prima est chi bi fiat meda rechesta de teatru in sardu e nois, chi lu podìamus fàghere, nos semus impinnadu in sa limba nostra. S’àtera est chi unu no est su revessu de s’àteru: si podet fàghere teatru de impinnu faeddende in sardu, unu non ponet istorbu perunu a s’àteru. Nois proamus semper a pònnere in onni traballu unu messàgiu, una morale, comente si naraiat, pro nàrrere carchi cosa a su pùblicu.

A dies de oe, a parre tuo, cale est s’impinnu sotziale chi est prus de importu?

So bidende chi sos pitzinnos non ant prus gana de si impinnare in polìtica. Sunt bulliados dae sos polìticos e dae cale si siat cosa chi pertocat a cussu mundu. Bident sas mala trassas e sos tzichìrrios chi bi sunt e li faghent àscamu. E imbetzes est pretzisu chi issos incumintzent a fàghere polìtica, ca si nono la faghent semper sos matessi o chie li istat a curtzu e gasi no at a cambiare nudda. E pro polìtica so narende a si pònnere in sas listas, leare votos e ammanigiare sas comunas, ma finas sighire a fàghere atividades pro sa comunidade. Sa gente de gabbale at timòria de intrare in custas cosas, ca b’at de peleare meda, ma est peus si non lu faghet.

Su Covid at firmadu totu su mundu de su teatru, como chi medas cosas sunt aberende dae nou, isse comente istat?

Su problema mannu est chi meda gente chi bi traballaiat no at prus una paga. E non so faeddende de sos atores ebbia, ma mescamente de sos tècnicos, de chie traballat a dae segus de su palcu. Pro issos su Covid e custa arressada est unu problema mannu de a beru. E s’isetu meu est chi prus a prestu si fatzat carchi cosa pro sanare custa situatzione.

Nois fìamus traballende a un’ispetàculu nou, e non amus pòdidu agabbare. Ma custu giai est paga cosa, aìamus carchi ispetàculos de fàghere e sunt brincados e finas sos cursos in iscola sunt firmos… isperemus chi custa maladia non at a torrare!

Cale est su traballu chi aiais fatu in custos annos chi tenides prus in coro?

Nde amus fatos medas, a s’ispissu bortaduras de òperas clàssicas, comente Su Malàidu Renigozinu una bortadura in sardu de su Malàidu immaginàriu e de S’Assuridu de Molière, postos in paris. Ma Pedru Zara est cussu chi galu como apo in coro. L’amus batidu in su palcu dae in antis de Nenardu Sole, chi fiat s’autore, e issu nos ant naradu chi fiat cussu su modu prus giustu de lu retzitare e, a pustis de oto meses, si nche mortu. No est un’òpera gasi fàtzile, ca est prus a curtzu a su teatru de sos mastros de s’assurdu, comente Beckett, che a sos traballos traditzionales de su teatru sardu. In prus chistionat de emigrados chi sunt torrados a domo, in Sardigna e sunt cambiados. Una cosa chi apo bìvidu in domo, ca babbu e mama fiant emigrados torrados in Sardigna. B’apo postu meda de me e Nenardu si nde est abbistu, e finas cun sa famìllia sua semus abarrados in bona.

Bois traballades in sas iscolas, comente est acollidu su sardu dae sos pitzinnos?

Bene meda, ma sa cosa de importu est a non los custrìnghere a lu impreare. Depent seberare issos. Nàrrere chi lu depent fàghere, o chi si nde depent abbirgongiare si non lu faghent non serbit a nudda. Sa cosa prus abbista, a parre meu, est a lu faeddare comente una cale si siat limba: una manera normale, fitiana, sena lu impitare cun unu modu particulare. Su giòvanu si nde devent avesare e a bellu a bellu lu faeddat, sena problema perunu.

Gabriele Tanda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *