Padre Manzella, apòstolu de sa caridade

Padre Manzella, apòstolu de sa caridade

Padre Giovanni Battista Manzella est istadu unu de sos òmines de Crèsia chi at lassadu una rasta manna de s’atividade sua in Sardigna, massimamente in Tàtari, comente missionàriu vintzentzianu.

Fiat nàschidu in su 1855 in Soncino, in provìntzia de Cremona. Faghiat su commessu in una butega de ferramenta e sa vocatzione ddi fiat bènnida a mannu. Difatis fiat intradu in seminàriu a trinta annos.

Su 25 de freàrgiu 1893 dd’aiant ordinadu satzerdotu in Torinu. Dae su Piemonte nche l’aiant trasferidu a Como e a coa torra a Piemonte, comente diretore de su seminàriu de Casale.

In su 1900 fiat lòmpidu a Tàtari, a pustis de èssere isbarcadu in Figari, semper cun su matessi incàrrigu.

Fidele a s’idea de missione, aiat detzìdidu de fundare unu giornale catòlicu, Libertà, nàschidu su 13 de martzu de su 1910 e oe setimanale diotzesanu, pro parare fronte a sa propaganda anticristiana de La Nuova Sardegna e de su setimanale Vita.

Pro more suo sas òperas de caridade in s’ìsula fiant crèschidas prus e prus a su puntu chi in su 1922 e in su 1925 su cussìgiu tzentrale de sa sotziedade de Santu Bissente de’ Paoli, cun sede in Parigi, aiat decraradu decrarat sa Sardigna prima regione in su mundu pro nùmenru de sòtzios de sas damas de caridade e pro su tantu de sas ofertas cunforma a su nùmeru de abitantes.

Est mortu su 23 de santugaine de su 1937 a s’edade de 82 annos. Su cuotidianu tataresu L’Isola aiat iscritu de issu: Lombardo di nascita e sardo di cuore.

A dd’ammentare, in Tàtari, ddo’est sa crèsia de su S.S. Sacramentu, cumintzada su 1940 e acabbada in su 1959, a costàgiu de su cumbentu de sas mòngias de su Getsèmani, istitutu fundadu in su 1927 dae sa mòngia Angela Marongiu e dae padre Manzella etotu.

Intre sas òperas nàschidas pro initziativa o intertzessione de su religiosu podimus ammentare sos orfanotròfios de Tèmpiu, Terranoa e Bonorva, su ricòveru pro sos betzos de Òschiri, s’asilu infantile in Calanzanos e, in Tàtari, sa Divina Provvidenza, pro sos malàidos crònicos, e su Rifugio Gesù Bambino pro pipias abbandonadas.

Collegada a custa ùrtima istitutzione est sa domo de Lu Bagnu, in Casteddu Sardu, fraigada in su 1934 e chi in su tempus diat acollire sas pitzocheddas pro sas vacàntzias in s’istadiale.

Custas e àteras novas sunt incruidas in su libru Il signor Manzella, chi su padre vintzentzianu Antonio Maria Sategna, piemontesu, cumpàngiu suo de missione in Tàtari, professore e a coa diretore de su seminàriu, aiat dedicadu a s’amigu e cumpàngiu de apostoladu.

(gianni muroni)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *