Ossessione contra a sa limba sarda

Ossessione contra a sa limba sarda

– de Salvatore Serra –

  1. Sos guvernantes de terramanna timiant che frea sa limba sarda in iscola. Amus faeddadu in un’àtera ocasione de una nota de su Ministèriu de s’Istrutzione Pùblica e de una tzirculare de su Proveditoradu de Tàtari contra a su sardu. Ma sos òrdines beniant dae artu. Su periòdicu “Nazione Sarda”, in su nùmeru de martzu de su 1981, nos contat de una nota iscrita dae sa Presidèntzia de su Cussìgiu de sos Ministros, sa n. 200/870 0.8.5 de su 23 de ghennàrgiu de su 1976. Totu protzediat, duncas, dae su capu de su guvernu de sa Repùblica Italiana, chi tando fiat  Aldo Moro. Est a  custa nota chi  faghiat riferimentu sa tzirculare riservada de su Gabinete de su Ministèriu de s’Istrutzione Pùblica de su 13 de freàrgiu de su 1976 chi teniat comente ogetu “Iscola de  Sardigna – Introdutzione de sa limba sarda”. Custu est su testu: “Sighende sa nota n. 41 854 de su 26.1.1976 , si trasmitit còpia de sa nota de su 23.1.1976 n. 200/870/0.8.5 de sa Presidèntzia de su Cussìgiu de sos Ministros, chi pertocat s’introdutzione de sa limba sarda in s’iscola de Sardigna. Cun riferimentu a custu, si racumandat  s’atentzione particulare de sos Ufìtzios in indiritzu subra de sa chistione in ogetu, preghende de s’astènnere dae cada initziativa sena intesas prèvias cun sa Presidèntzia de su Cussìgiu tràmite custu Gabinete. Amus a agradèssere unu tzinnu de asseguratzione”.

Sos “Ufìtzios in indiritzu” chi nde faeddat cussa riservada sunt medas: sa Diretzione generale de s’Iscola Elementare, sa Diretzione generale de s’Istrutzione de 1^ gradu, sa Diretzione generale de s’Istrutzione clàssica, sientìfica e magistrale, sa Diretzione generale de s’Istrutzione tècnica, sa Diretzione generale de s’Istrutzione professionale, s’Ispetoradu istrutzione artìstica;  “pro connoschèntzia”, sa tzirculare fiat indiritzada finas a sa Diretzione generale pro s’Istrutzione universitària, a sa Presidèntzia de su Cussìgiu de sos Ministros, a s ‘Ufìtziu Regiones de Roma, a sos Proveditorados a sos istùdios de Casteddu, Tàtari, Nùgoro e Aristanis.

In suma, una mobilitatzione chi est una cosa de non pòdere crèere. Comente chi b’esserent sos caddos de sos cosacos bufende in sas funtanas de Santu Pedru. Sa limba sarda pertzepida comente unu perìgulu mannu.

Custu depet fàghere riflètere sos chi pensant chi sa chistione de sa limba siat una violera, unu machìghine de pessones in foras de su mundu. Sa chistione linguìstica est fundamentale in s’organizatzione de s’Istadu. Si unu pensat chi s’Istadu depet èssere istruturadu in manera atzentrada, pensat finas chi sa limba depet èssere “una”, sena cuncurrèntzia dae bandas de àteras limbas. Duncas, nudda bilinguismu. Francu chi b’apat acordos cun àteros Istados,  comente cun s’Àustria in riferimentu a su Sud Tirolu. Ma sa Sardigna, giai s’ischit, custos ligàmenes linguìsticos internatzionales non los tenet.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *