Oscar Wilde, decadèntzia e redentzione

Oscar Wilde, decadèntzia e redentzione

Su 30 de santandria de su 1900 moriat in Parigi Oscar Wilde. A pustis de àere istudiadu in Dublinu, in ue fiat nàschidu in su 1854, aiat sighidu in Oxford. Una borta istabilidu in Inghilterra aiat cumintzadu a bogare fama comente poete.

In su 1884 si fiat cojuadu cun Constance Lloyd, issa puru irlandesa. Sos duos ant a tènnere duos fìgios. Wilde, chi giai teniat un’atividade comente giornalista, aiat cumintzadu a iscrìere libros. Su primu fiat istadu Il principe felice e altri racconti, de su 1888.

Sas òperas chi l’ant dadu una fama immortale sunt bènnidas carchi annu a pustis. Sa prima est Il ritratto di Doprian Gray, cun riferimentos gòticos, chi faghent de su protagonista, vitziosu e immorale, unu personàgiu tràgicu e emblemàticu de su de deghennoe sèculos paris cun su Dràcula de Stoker e su Mostre de Frankenstein de Mary Shelley.

Su ladus prus umorìsticu de s’iscritore essit a pìgiu massimamente in sas cummèdias, chi sa prus famada est The importance of being Earnst, ritratu irònicu e afetuosu de s’arta sotziedade inglesa.

Sa carriera de Wilde fiat finida de facto cun su protzessu, in su 1895, pro sodomia pro s’amighèntzia particulare cun Lord Alfred Douglas.

A pustis de sa cundenna a duos annos si nche fiat tramudadu a Frantza ma non nche fiat resurtadu a torrare su de in antis.

In antis de si nche mòrrere si fiat cunvèrtidu a su catolitzèsimu, religione chi in carchi modu l’aiat semper atiradu. In su 1877 l’aiat retzidu in udièntzia in Roma su Papa Piu IX e de sa fide catòlica aiat naradu ca fiat s’ùnica in ue mòrrere.

A sa Crèsia chi l’at acollidu in sos ùrtimos momentos de vida aiat giai dedicadu unu de sos aforismas suos: “Sa Crèsia catòlica est pro santos e pecadores ebbia, pro sa gente rispetàbile bastat sa Crèsia anglicana”.

De Wilde podimus lèghere in sardu Su Pantasma de Canterville, in sa tradutzione de Sarvadore Serra.

(luca foddai)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *