New York, assachiadu Salman Rushdie

New York, assachiadu Salman Rushdie

Trintatres nche nd’at coladu de annos dae cando s’iscritore indu-britànnicu Salman Rushdie retzeit una fatwā dae s’Āyatollāh Khomeini pro more de sos versetos satànicos suos. Trintatres annos de vida limitada dae sa protetzione chi dae tando l’est acumpangende. Eris, in New York, assachiadu l’ant cando chi nche fiat in unu festival literàriu. Giutu a ospidale in elicòteru, a s’iscritore l’ant operadu deretu: un’interventu chirùrgicu dìligu pro sas fertas cajonadas dae sa manu chi l’at afrentadu sa carena. Pro seguru at a pèrdere un’ogru, su fìgadu male postu est e unu respiradore a costàgiu suo l’ant postu dende·li s’alenu netzessàriu. Arrestadu s’assachiadore, unu giòvanu de su New Jersey de 24 annos, ma sas agentzias narant chi su motivu de un’atzione gasi violenta est galu de acrarare.

redatzione

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.