New York 20 annos a pustis. Santiago 48

New York 20 annos a pustis. Santiago 48

Est petzi gràtzias a sa rete chi oe no ammentamus ebbia su chi b’at àpidu binti annos a oe, cun su disacatu de su World trade center. Sas acontèssidas de su 2001, chi nch’ant postu in unu cugione sas resones de chie fiat artziende sa conca contra a su globalismu capitalìsticu e chi ant ingendradu una reatzione imperiale cun sos resurtos chi connoschimus oe, est a nàrrere cun sos talebanos torra a caddu a pustis de mìgias de mortos innotzentes, cherent ammentadas. E finamentas ca in cue puru, in NY, b’at mortu gente intre traballadores, pompieris e àteros. Mortos su die e mortos a pustis de tumore, de silicosi etc. Ma gasi etotu cheret ammentadu su golpe de Pinochet aprontadu dae sa reatzione liberale tzilena e dae su dòllaru americanu. Unu masellu democràticu-otzidentale pro firmare su sotzialismu. Si no lu faghent sos giornales e sos telegiornales, calicunu àteru cheret chi lu fatzat.Bi lu devimus a Salvador Allende.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *