Nèbida #12

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas).

“Custa Tzèrbera est isetende, – aiat naradu tra se e se – chi li pregonte su nùmene e sos datos de custa segnorina chi l’apo posta in fatu e, de seguru, custu est su chi at a capitare como. Un’àtera cosa diat èssere a lassare sa ponidura in fatu mea sena cumprire e custu nono, sas òperas cherent finidas. Òdio s’imperfetu.” S’aiat postu sa manu in butzaca e b’aiat atzapadu un’iscudu ebbia. Non fiat cosa tando de andare a lu cambiare, aiat pèrdidu tempus e s’ocasione.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.