Navalnij est mortu

Navalnij est mortu

Custu mangianu est lòmpida sa noa de sa morte de s’opositore prus connotu de Putin, Alexej Navalnij. Aiat 47 annos e dae tres annos fiat sufrende una cundenna pro s’ammanìgiu de organizatziones estremistas. In nadale sa giustìtzia russa l’aiat tramudadu in unu càrtzere subra de su tzìrculu polare, IK-3, famadu pro sa manera mala de tratòngiu de sos presoneri. Sa noa ufitziale at contadu chi Navalnij si nde est mortu in su mentres fiat passigende, s’est intesu male e sos sucursos no ant pòdidu fàghere nudda pro lu sarvare.

Est dàbbile chi custa morte no siat istada un’intzidente de su totu. In cussu logu sas cunditziones fiant difìtziles dae bajulare: fritu, fàmene e violèntzias, dae su chi narant sas organizatziones internatzionales pro sos deretos, sunt fitianas. In prus Navalnij fiat dèbile a pustis de una toscadura acontèssida in su 2020 chi l’aiat belle mortu. Cussa borta fiat fuidu in Germània e si fiat sarvadu, ma in su 2021 fiat ghiradu in Rùssia pro sighire a andare a dae in antis cun sa batalla sua contra a su regime de Putin.

Navalnij fiat famadu pro sa campagna chi aiat fatu contra a sa corrutzione intro de su partidu de Putin, Rùssia lìbera, e cun su furòngiu chi sa classe dirigente ligada a su Presidente faghiat de sas resursas de s’Istadu. Putin no aiat mai rispostu, ma dae deretu fiant comintzadas sas iscumbatas de sa giustìtzia, sas acusas e sos protzessos. Òmine de ideas de dereta, chi at isfrutadu sos mèdia pro si fàghere connòschere, Navalnij fiat s’ùnicu polìticu chi est renèssidu a fàghere a tìmere Putin, ca aiat interessadu giòvanos e persones di cada genia. Cun custa morte sua pagu de prus unu mese a dae in antis de sas eletziones presidentziales, Putin est imbiende unu messàgiu craru: bi so deo ebbia.

Gabriele Tanda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *