Morte in sa Catedrale

Morte in sa Catedrale

Su 29 de nadale de su 1170 moriat Santu Tomas Becket. Fìgiu de unu mercante normannu, Becket, giai archidiàconu de sa catedrale de Canterbury, fiat istadu nominadu in su 1154 Lord Cantzilleri de su Regnu dae Erricu II.

In su 1162 fiat arribada sa nòmina a archipìscamu de Canterbury e primate de Inghilterra.

Una borta chi aiat retzidu s’incàrrigu nou però Tomas aiat postu sa fide a sa Crèsia in antis de cudda a s’istadu. Si fiat opostu a sas detzisione de su re de pònnere in carchi modu sos religiosos suta su controllu de sa Corona.

Su casus belli fiat istadu sa publicatzione des sas Costitutziones de Clarendon, de su 1164.

Unu de sos motivos de sa cuntierra fiat su chèrrere fàghere giuigare sos preìderos dae unu tribunale istatale e non dae unu tribunale eclesiàsticu ebbia.

Sos cuntrastos fiant lòmpidos a su puntu chi Becket si nche fiat disterradu a Frantza, timende pro no dd’ochìere su re.

A pustis de carchi annu, in su 1170, su pìscamu fiat torradu a sa pàtria sua in ue aiat sighidu a difèndere s’indipendèntzia de sa Crèsia e a denuntziare a cuddos eclesiàsticos chi aiant tzèdidu a su podere de sa Corona.

Totu costu ddi fiat costada sa vida: bator cavalieris fideles a Erricu II dd’aiant mortu in sa catedrale de Canterbury durante una tzelebratzione.

Mancari sa responsabilidade direta de su re no esseret istada provada su papa Lissandru III dd’aiat interditu. Su perdonu fiat arribadu una pariga de annos a coa.

Su matessi pontìfitze aiat canonizadu a Tomas Becket in su 1173.

Su religiosu e sa morte mala sua sunt bènnidos a èssere sìmbolos de s’opositzione de sa Crèsia a su podere istatale.

A custu fatu istòricu su poete Thomas Stearn Eliot at dedicadu s’òpera teatrale Murder in the Cathedral, posta in iscena pro sa prima borta in su 1935 e trasformada in iscenegiadura dae Elliot etotu pro sa pellìcula omònima de su 1951.

(gianni muroni)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *