Mìssiles e dudas

Mìssiles e dudas

Duda. Chi no est su sambenadu de su presidente polacu ebbia ma finamentas sa chi prus de calicunu est semenende in custa campura disaurada. Est unu fundu chi creschet bene su de sa duda in tempos de gherra, cando sa veridade est sa prima a sufrire su fogu de una parte o de s’àtera. E in sa seguresa de unu tzocu, sa duda la chircamus in sas iscutas in antis pro cumprèndere su chie, su comente e su proite. Ca finamentas cando essit a campu una sentèntzia a cuncordu sas pregontas non sessant. Istados unidos, britànnicos, turcos – sa crema – sunt narende chi su mìssile rutu eris in Przewodow, in Polònia, est ucrainu, o chi dae Ucraina est mòvidu. Non nd’ant pòdidu fàghere a mancu de nàrrere gasi. Mancari narende chi, mescamente Biden, sa neghe est russa pro more de unos chentu mìssiles lòmpidos a prus de unu chirru de Ucraina, su chi est rutu addae de sa làcana otzidentale est grogu-biaitu. Unu S-300 chi serbiat comente arma difensiva contra a su fogu moscovita e chi – intzidente – at fatu àteru. Sos telegiornales, dende sos agiornamentos de sa noa, sunt faeddende de casu archiviadu mancari Zelensky, perricònchinu, bi la sigat a nàrrere chi su mìssile est russu, chi est mòvidu dae sas postatziones russas. Cun Erdogan, su chi dae custa gherra nde diat chèrrere essire comente òmine de vàllia, de cuncòrdia, de selembru, est narende imbetzes chi non giuat «a bi la sighire» cun s’istòria de s’armamentu russu. Ca nât chi serbit ebbia a peorare su cuntrestu. E pro caridade, beru est. Arguai si esseret istadu unu coete russu in terra de Nato! Ma Erdogan, issu, est su chi deretu at acusadu a sos curdos de Kobane pro s’atentadu de domìniga sero in Istanbul. Chi beru no est. E Erdogan est su matessi chi de manovras atzudas giai nd’ischit duas rias, comente cando su 2015 ordineit a sa contraèrea de Ànkara de còrfere unu Sukhoi-24 russu in intro de s’ispàtziu aèreu turcu a làcana cun sa Sìria. E mirende a totu custu sas dudas isvanessent. S’otzidente, chi podiat sustènnere sa tesi de Zelensky comente còntiga pro intervènnere, de gherra contra a sa Rùssia non nde cheret s’intesa. Sa Rùssia l’ischit. Non si gherrant pari-pari, ne a una paghe lompent. E sa cosa at a durare meda. E passèntzia pro su pòpulu ucrainu.

màuru piredda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *