Microsoft acabbat a Internet Explorer. E giai fiat ora

Microsoft acabbat a Internet Explorer. E giai fiat ora

Nàschidu in s’istiu de su 1995 e pàschidu in milliardos de computer, a Internet Explorer l’at acabbadu oe sa Microsoft matessi cun un’agiornamentu de Edge (chi como l’at pigadu su logu). E chi fiat ora de nche lu bogare dae mesu lu podimus nàrrere a forte e a craru.

Tzertu est chi sa cosa at a alliare problemas meda a unu muntone de utentes, mascamente a chie, pro nàrrere, depet impreare Explorer pro fàghere girare programmas aziendales. In custu casu est possìbile a bi la sighire cun s’impreu de sa versione 11 de IE in modalidade “emulatzione” intro de Microsoft Edge.

A minudu, bisòngiat a abèrrere su navigadore Edge e seberare unu in fatu a s’àteru custos cumandos chi gasi los connoschimus in italianu: “Impostazioni”, “Browser predefinto”, “Consenti di ricaricare i siti in modalità Internet Explorer”, seletzionende a pustis “Consenti” e torrende a aviare su navigadore.

Lentu chi pariat faghende su fràigu de Roma, Internet Explorer at fraigadu un’era. Non si podent contare totu sas vulnerabilidades 0-day e sas fartas chi l’ant acumpangiadu in 28 annos.

Adiosu Internet Explorer, salude a nois fintzas a torrare tue.

Gianfranca Orunesu

(foto GetaGaia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *