Metaversu o mancu, Apple disafiat a Meta

Metaversu o mancu, Apple disafiat a Meta

Sa noa est a rodeu dae tempus, cun s’azienda de sa mela mossigada in chirca de si nche ghetare finamentas issa in su mundu de su metaversu. E dae tempus est chi si faeddat de unu visore ìbridu de realidade mista (virtuale e aumentada) e de unu sistema operativu pro chi su dispositivu potzat funtzionare. Su 2022 deviat èssere s’annu de essida a campu de custa progetu, ma unos cantos problemas in s’isvilupu de su traste (si narat chi su chip caentet meda custos “otzales”, ma bi diat dèpere àere àpidu finamentas carchi farta in contu de software e de fotocàmera) ant postu sos de Cupertino in sas cunditziones de no àere presse meda.

Duncas est capatze chi annoas, a su chi si leghet in Bloomberg dae sa pinna de Mark Gurman, diat èssere s’ora sua. Galu nudda de ufitziale ma unu nùmene bi l’amus. Unu nùmene nou, xrOs (cun sa x de extended), cando chi finas a como si faeddaiat de realityOs ebbia. Su preju? No at a èssere dae cada butzaca chi at a pòdere essire su dinare bastante a comporare custu dispositivu de pònnere in ogros. Contende su soddu a s’americana bi diant chèrrere 2mìgia dòllaros si non carchi cosa de prus.

E, comente si siat, semus faeddende de unu traste nou cun sas aplicatziones AR/VR chi non sunt galu cosa de cada die. Sa produtzione at a èssere difatis limitada. Ma est s’iscummissa de Apple a pustis de àere bìnchidu sa de su “rellògiu” Apple Watch e de sos auricolares AirPods. Ma ite bi diat dèpere fàghere unu cristianu cun unu dispositivu che a custu? In tantu b’at de nàrrere – a su chi leghimus – chi su metaversu de Apple non diat dèvere èssere su matessi de su de Meta. E chi nemmancu sa paràula metaversu paret chi siat de agiudu. Carchi chida a como su nùmeru unu Tim Cook, intervistadu dae sos olandesos de Bright, gasi si fiat espressadu: «Penso chi siat semper importante pro sas persones a àere cumprensione bona de su chi carchi cosa est. E non nde so seguru chi un’òmine simple liscat ite est su metaversu».

S’idea, duncas, diat pàrrere sa de unu traste chi non nche pòngiat a banda sa persone, ma l’agiuet acumprende unas cantas fainas. Ma no est cosa diferente dae su chi narant sos de Meta cun sos otzales Meta Quest Pro. Est duncas galu chitzo pro istèrrere analogias e diferèntzias sende chi, a como, est prus su chi no ischimus.

Gianfranca Orunesu

(Foto Wikimedia)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *