Medas, minores e fortes comente formigas: su powerlifting in Sardigna

Medas, minores e fortes comente formigas: su powerlifting in Sardigna

Èssere minore non cheret nàrrere giugheret una mirada curtza nen paga fortza. Si s’annotant sas formigas si cumprende deretu: ammanigiadas bene, ischint in ue andare, e giughent una possa de ispantu. Gasi càpitat finamentas a sas organizatziones de sos òmines: mannu non cheret nàrrere bene fatu. Sa Sardigna a cussu devet abbaidare e esempros non bi nde mancant. Unu de gabbale est sa federatzione sarda de powerlifting, chi bortadu cheret nàrrere, artziada de potèntzia. Ma artziada de ite? Su powerlifting est una genia de pesìstica chi però imprea mòvidas fitianas ma finas impitadas in esertzìtzios tìpicos de calesisiat palestra. Sas ispetzialidades sunt tres: su squat, s’atleta cun unu bàrriu a coddos s’accuccat e si nde pesat; su stacco, su pesu est in terra e s’atleta lu àrtziat; e sa distensione su panca, s’atleta corcadu in unu bancu isterret sos bratzos chi mantenent unu bilanciere.

Sa SARDFPA (custu su ligàmene a su giassu in sa retza https://www.sardinia-drug-free-powerlifting-association.eu), chi est in paris cun FINS (Federatzione Isport Natzionale Sardu), est iscrita a sa World Drug-Free Powerlifting Federation. Su sòtziu aunint palestras de onni genia, minoreddas e prus mannas, chi tenent sa gana de proare a porfiare cun àteras realidades, ma sa gianna est aberta finas a pessones a sa sola. Sa gente chi est sighende cust’isport non est paga, e est creschende cun lestresa. Sos atletas prus de primore chi resessent a bìnchere sos campionados sardos intrant in sa Natzionale Sarda e gasi podent disafiare cussos de Europa e de su mundu intreu. Ma chie podet leare parte a custas garas? Chie bivet in Sardigna e chie est sardu, ma finamentas chie est fìgiu o nebode de sardos disterrados.

Su sòtziu sardu est gasi in cunsìdero chi su campionadu europeu de cust’annu, in su cabudanne chi benit, tocat a lu ammanigiare isse. Unu reconnoschimentu mannu de a beru e chi podet èssere una manera pro batire gente se onni oru de sa Terramanna in Sardigna, faghende•la connòschere, non comente un’ala istrana de s’Italia, ma petzi pro coment’est. Sa SARDFPA nàschida dae pagu est giai gasi de importu mannu, e sa cosa chi ispantat de prus est chi at incumintzadu dae palestras de bidda minudas de Sardigna. Giassos minores, in logos chi parent a tesu, ma ammanigiados bene chi creschent e fràigant cosas mannas pro totus.

Su cunsìdero mannu si nch’est cagiadu mescamente pro more de sos resurtados chi sos atletas sardos ant logradu. Duas medàllias de oro a sos mundiales de Halle in Germània, bìnchidas dae Lorenzo Dore e Serenella Massidda, chi at frimmadu finamentas unu record europeu. Noe medàllias de oro a sos campionados europeos de su 2019 chi sunt acontèssidos in Brandon (Inghilterra), cun tres record mundiale, duos de Simona Lapustea e unu de Sara Salza, e fintzas un’oro in sa classìfica generale pro Nicola Ruiu. Pro nos intendere, Simona Lapustea si nche est pesada cun unu bàrriu de 135 chilos a coddu, in sa categoria de 63 chilos: semus faeddende de prus de su dòpiu de su pesu suo. Una possa ispantosa de a beru chi nos depet prenare de orgòlliu pro sas prendas chi amus in s’ìsula nostra e chi, comente medas àteras, mancu connoschimus.

Gabriele Tanda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *