Kafka. S'autore

Kafka. S'autore

Franz Kafka naschet in Praga su 3 de trìulas de su 1883 in una famìllia ebrea chi istat bastante bene. In fatu suo naschent tres sorres, Elli, Valli e Ottla, sa prus istimada dae Franz, e àteros duos frades chi morint però a minores. A ses annos issu andat a s’iscola tedesca de Praga e bator annos a pustis andat a su ginnàsiu istatale de sa tzitade in ue imparant totu sas matèrias in tedescu.
In su 1901 si diplomat e, mancari contrariadu, ponet cabu a su disìgiu de su babbu, Hermann Kafka, de tènnere unu fìgiu chi istùdiet leges. Sa gherra sighida cun su babbu est unu de sos temas chi prus essint a campu in sos iscritos suos. In sos annos 1904-1905 naschet su primu traballu de literadura de Kafka, sa novella Beschreibung eines Kampfes. In cussu tempus incumintzant puru sas amighèntzias cun Oskar Baum, Felix Weltsch e Max Brod.
In su 1906 nche tirat sa làurea in leges e incumintzat a traballare in una sotziedade de asseguratziones e in su 1908 pùblicat sa prima òpera sua, oto iscritos de prosa dae su Betrachtung in sa rivista “Hyperion”. In su 1912 connoschet a Felice Bauer, chi at a èssere posca s’amorada sua e iscriet Das Urteil, prima òpera de s’iscritore cròmpidu. Duos meses a pustis nche lassat s’iscritura de Das Verschollene, primu romanzu chi no est istadu concruidu e publicadu a pustis mortu. Incumintzat però s’iscritura de Die Verwandlung, chi agabbat de iscrìere mancu unu mese in fatu. A primos de su mese de làmpadas de su 1914 Franz e Felice acrarint s’isposòngiu, ma a metade de su mese a pustis sos duos isposos nche sunt giai iscrobados. S’ant a torrare a addobiare s’annu in fatu cando s’iscritore at a publicare in sa rivista de René Schickele Sa Metamòrfosi. In su 1917 torrat a festare su de duos isposòngios semper cun Felice Bauer, ma duos meses a pustis incumintzat a patire de tisichèntzia a purmones e detzidet de andare a istare cun sa sorre Ottla in Zürau, lassende·nche a Felice pro semper.

In su 1919 pùblicat In der Strafkolonie e finas Brief an der Vater, un’ispètzia de autobiografia, mai intregada a Hermann Kafka, e chi est unu de sos documentos umanos e literàrios de sa literadura tedesca de su 1900. Curende·si in Merano in su 1920 connoschet sa bortadora giòvana Milena Jeneská, ma duos annos a pustis finas custa istòria si nche concruit e incumintzat a iscrìere Das Schloss, su de tres e ùrtimu romanzu, custu puru abarradu sena fine e chi est istadu publicadu a pustis de sa morte sua. Morit in Vienna in sa clìnica Kierling su 3 de trìulas de su 1924. S’eredidade literària de Franz Kafka, chi issu in su testamentu aiat iscritu de brusiare, est istada publicada a pustis de sa morte sua e mancari issu no aeret bòlidu, dae s’amigu suo Max Brod.

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *