Ite mi pòngio oe? Su Bètile!

Ite mi pòngio oe? Su Bètile!

«Oh Ma’, ite mi ponzo oe?». Risposta: «Su bàtile ‘e s’àinu!». Gasi, prus de una mama nostra pro la truncare in curtzu cando, pregontende·bi·lu, no ischìamus comente nos bestire. Como chi sa proposta de fraigare su Bètile, su museu de s’arte nuràgica propostu dae Soru, est torra in campu, b’at chie proponet de nche lu fàghere in aterue. Marcello Fois nos narat chi in Portu Turre diat èssere cosa mègius ca b’est su mare (e in Casteddu no?) e un’aeroportu a pagu tretu (ma su de Fertìlia nch’est prus a tesu de su de Su Masu). S’àtera chistione pesada est chi su Bètile in cue diat agiudare una zona in crisi ocupatzionale. Comente chi su Bètile potzat èssere unu Gughenneim in automàticu e comente chi non b’apat àteras ideas pro su traballu in una zona ex industriale. Marcello Fois bi devet àere pensadu meda in antis de la propònnere (e su binòmiu bàtile-bètile est petzi unu giogu fonèticu privu de ofesa peruna). Ma faeddemus·nde. Finamentas ca a pustis sa pregonta diat pòdere èssere: «ite bi pòngio in intro?». (redatzione)

Leave a comment

1 Comment

  1. Nudda ofesa cussu muntone de tzimentu est prus unu batile chi no unu betile. Unu modellu architetonicu chi diat andare bene e male a sa matessi manera in cale siat logu de su mundu e forsis prus in carchi emiradu chi no in Sardigna. Cussa cosa est criada cun modellos e coditzes architetonicos de ateras culturas e cun cussas si intonat.

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *