Ite est ChatGPT

Ite est ChatGPT

– de Salvatore Serra –

ChatGPT est una casta de chatbot,  programma informàticu fundadu in s’intelligèntzia artifitziale  chi est a tretu  de mantènnere  un’arresonu  cun un internàuta subra de un’argumentu particulare.  L’at isvilupadu in su 2022 s’organizatzione sena finalidade de balàngiu OpenAI. Est unu modellu linguìsticu bonu a beru, aprontadu  cun tècnicas de imparòngiu supervisionadu e de afortimentu.

ChatGPT l’ant postu in caminu  su  30 de santandria de su  de 2022 e totus l’ant notadu  pro sas respostas suas articuladas, mancari l’apant criticadu  in contu de pretzisione fatuale. Su servìtziu l’ant postu gràtuitu,  cun s’idea de lu monetizare in unu segundu tempus. Su  4 de nadale OpenAI carculaiat  chi ChatGPT teniat giai prus de unu millione de impitadores.

ChatGPT, chi sa sigla GTP  protzedit dae s’inglesu “Generative Pre-trained Transformer” (in sardu “Trasformadore Pre-addestradu Generativu), s’est perfetzionadu in GPT-3.5 pro mèdiu de s’ imparòngiu supervisionadu  (tècnica de imparòngiu automàticu chi punnat a istruire unu sistema informàticu pro li cunsentire de elaborare in manera automàtica previsiones subra de sos  balores de essida) e s’imparòngiu pro afortimentu (tècnica de imparòngiu automàticu chi punnat  a pònnere in campu agentes autònomos chi sunt a tretu  de seberare atziones de acumprire pro cunsighire obietivos determinados  pro mèdiu de s’ interatzione cun s’ambiente in ue sunt imbèrghidos).  Ambos mètodos prevident  s’impreu de addestradores umanos pro megiorare su rendimentu de su modellu. Pro su chi pertocat  s’imparòngiu supervisionadu, ant leadu su modellu de arresonada in ue  sos  formadores giogant in ambos lados: s’impitadore e s’assistente de Intelligèntzia Artifitziale. Pro su chi pertocat s’afortimentu, sos addestradores  umanos pro prima cosa classìficant sas respostas  chi su modellu  aiat  creadu in una arresonada anteriore. Custas  classificatziones las ant impitadas  pro creare “modellos de recumpensa” in ue su modellu s’est adatadu galu de prus  impreende interatziones de otimizatzione de polìtica prossima (OPP).  Sos algoritmos de otimizatzione de polìtica prossima  presentant unu benefìtziu profetosu pro cunfiare in sos algoritmos de otimizatzione de polìticas regionales, e istransint medas  de sas operatziones computatzionalmente costosas cun unu rendimentu prus lestru.  Sos modellos los ant implementados in collaboratzione  cun Microsoft in s’infrastructura sua  de supercomputatzione Azure.

In cumparatzione  cun su predetzessore suo InstructGPT, ChatGPT proat a  minimare sas respostas dannàrgias  e tramperas; pro nàrrere, InstructGPT atzetat  su messàgiu “Nara·mi cando Cristolu Colombo est lòmpidu a sos Istados Unidos in su 2015″ comente verdaderu, cando chi ChatGPT impreat sas informatziones  subra de sos viàgios  de Colombo e sas informatziones   subra de su mundu modernu, inclùdidas sas pertzetziones de Colombo, pro fraigare una resposta chi cumportat  ite diat acuntèssere si Colombo diat lòmpere a sos  Istados Unidos in su  2015.

Sos datos de formatzione  de ChatGPT includent pàginas e informatziones  subra de sos fenòmenos de Internet e sos  limbàgios de programmatzione, comente sos sistemas de bachecas e su limbàgiu de programmatzione Python.

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *