Itàlia sos istipèndios menguados in trint'annos

Itàlia sos istipèndios menguados in trint'annos

S’inflatzione chi est corfende s’Itàlia est ponende in dificultade manna maicantas famìllias, ma su problema mannu s’est annanghende a un’àteru. Sos datos chi sunt essidos a campu custu beranu narant chi in Itàlia sos istipèndios sunt menguados de prus o mancu su 3% in trint’annos a cunfrontu in su restu de Europa sunt crèschidos prus de su 30%, chi sa crèschida de su Paisu in unu perìodu mannu est istada paga, a cunfrontu de sos àteros Istados. Tando in una situatzione de custa genia s’inflatzione at a fàghere prus dannos.

Custu cheret nàrrere chi sos istipèndios in Itàlia sunt sos prus bassos de su Continente? No, b’at Istados galu prus pòberos. Però cheret nàrrere chi s’istat semper prus male, chi su sistema no est andende a dae in antis e chie balàngiat l’est fatende contra a sos chi traballant. S’inflatzione difatis at agiudadu mescamente su lucru de sos chi teniat giai dinari. Su guvernu però como cheret arressare s’inflatzione e pro custu non cheret a artziare sos istipèndios.

Cust’istiu at a bènnere e sos prètzios ant a crèschere in totue, ca sos turistas si lu podent permìtere e sos butegàrgios lu depent fàghere pro balangiare su tantu pro pagare sos servìtzios. Su problema est chi andende a dae in antis, sos chi lu podent fàghere ant a fuire prus de cantu sunt giai fatende como, peorende sa crisi chi non paret di potzat sanare.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *