"Iscumproa su sardu tuo!". In milli ant rispostu a su test de s'Uls Meilogu

"Iscumproa su sardu tuo!". In milli ant rispostu a su test de s'Uls Meilogu

S’Ufìtziu limba sarda de su Meilogu at aprondadu unu test pro iscumproare unas cantas abilidades morfosintàticas in sardu. Deghe sas pregontas cun duas possibilidades de risposta

 

B’at arribadu milli rispostas gasi partzidas:

Una cun una risposta giusta ebbia;
chimbe cun duas;
binti cun tres;
chimbantunu cun bator;
chentutrintaghimbe cun chimbe;
chentusetantoto cun ses;
dughentosdeghesete cun sete;
dughentosdòighi cun oto;
chentubintighimbe cun noe;
chimbantases cun deghe.

 

Custas chi sighint sunt sas rispostas dadas a sas pregontas sìngulas.

Comente podimus bìdere b’at una majoria de rispostas giustas in belle totu cantas sas domandas.

Su bonu de sos chi b’ant pigadu parte s’at faddidu sa de tres, rispondende de àere imparadu a sonare sa chiterra «dae minore», e s’ùrtima, a dae chi at sighidu sa règula de apostrofatzione italiana in contu de artìculos indeterminativos.

 

Cummentos a sas pregontas:

1) Su lunis, su martis, su mèrcuris, sa gioja, sa chenàbura, su sàbadu, sa domìniga

2) «Unu chilu de arantzu»! Ammenta chi pro sa frùtora, ma finamentas pro sos babautzos, sos animales minudos e carchi àteru, cheret chi impreemus su singulare (chi in custu casu tenet valore colletivu). Su plurale cheret impreadu cando indicamus entidades definidas: «Pone·mi duos arantzos».

3) «A minore»! «Dae minore» est unu calcu dae s’italianu

4) «L’apo intesu cantende». In sardu cheret chi impreemus su gerùndiu. Si naramus «l’as intesu cantare», cun s’infinidu, semus impreende una sintassi italiana.

5) «So nàschidu in Tàtari»! Cheret chi impreemus sa prepositzione “in”.

6) «A nde cheres?»! In sardu bi cheret sa “a” comente partighedda interrogativa.

7) «A Andria l’ant batijadu in istiu»!  Mègius a no impreare sa forma passiva.

8) Cheret chi impreemus su verbu “àere” pro sas cantidades indefinidas. Mira sos esèmpios inoghe in suta:

èssere → cantidades e entidades definidas:

In cussu logu b’EST / bi FIAT su tale
In cussu logu b’EST / bi FIAT su museu de sas caratzas
A làcana cun Bànari b’EST Sìligo
A làcana cun Bànari bi SUNT Ìtiri Cannedu, Sìligo, Bessude e Fiolinas
A làcana cun su Meilogu b’EST su Coros
In tretos de Bànari, Bessude e Tiesi b’EST su lagu Bidighinzu

àere → cantidades e entidades definidas ma cun artìculu indeterminativu

In cussu logu b’AT / b’AIAT unu museu
In tretos de Bànari, Bessude e Tiesi b’AT unu lagu

àere → cantidades e entidades indefinidas

In cussu logu b’AT / b’AT ÀPIDU / b’AIAT gente meda
In cussu logu b’AT unas deghe persones

àere → cantidades e entidades numèricas

In cussu logu b’AT / b’AIAT deghe persones

9) «Gente meda b’at?»! In custa propositzione interrogativa su verbu est a pustis de su cumplementu

10) «Un’òmine m’at pedidu 50 èuros»! In sardu non bi l’amus s’artìculu “un”, ma “unu”, “una” e “unos” ebbia. Duncas cando una paràula comintzat cun vocale (es: “òmine”) a s’artìculu “unu” nde li bogamus s’ùrtima sua e ponimus s’apòstrofu chi marcat s’elisione. No est che a s’italianu chi “un” cun s’apòstrofu balet pro su feminile ebbia

Leave a comment

1 Comment

  1. Su test est bellixeddu meda e seu cuntentu chi is arresurtaus siant bonus, cunsiderau chi su sardu no ddu imparaus me in sa scola.
    S’ùnica cosa chi iat a bolli cambiada est da pregonta “(A) nde cheres?” chi iat a depi acetai is duas arrespustas: in cabu de giossu sa “A” in s’incomentzu de sa pregonta no dda poneus. 🙂

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *