In Galles ant bintu sos laburistas

In Galles ant bintu sos laburistas

In sas eletziones de su 6 de maju passadu pro annoare su parlamentu gallesu, mutidu Senedd, paràula tzèltica derivada dae su latinu senatus, su Partidu Laburista s’est cunfirmadu primu partidu, otenende su mègius resurtadu de semper.

Cun 30 sègios sos laburistas ant leadu sa metade de sos postos a dispositzione in s’assemblea legislativa locale. Comente primu ministru duncas sos gallesos ant a tènnere torra a Mark Drakeford.

Custu resurtadu est in contratendènztia cun sa situatzione generale de su Regnu Unidu, in ue sa manca est connoschende sa peus crisi de s’istòria sua, perdende terrinu in favore de sos cunservadores.

A pustis de sos laburistas, in custas eletziones de sa natzione tzèltica, benint pròpiu sos cunservadores, chi ant balangiadu 5 sègios in cunfrontu a sos àteros comìtzios eletorales, lompende a 16. Sos Tories e in parte sos laburistas e sos natzionalistas ant achiridu totu sos iscannos chi in s’ùrtima legisladura fiant de s’Ukip, United Kingdom Indipendence Party. Cumpletat su parlamentu su sègiu de sos liberaldemocràticos.

Benende a sos natzionalistas, su partidu istòricu issoro, su Plaid Cymru, tenet como 13 sègios.

Su Gwlad, nàschidu pagos annos a como, no at leadu imbetzes mancu unu sègiu.

Pro su Plaid Cymnru, chi sa meta finale est s’indipendèntzia de su Galles, no est istadu unu resurtadu de su totu positivu.

Sa presèntzia natzionalista sighit a èssere forte in sas baddes, a s’ala nordotzidentale de sa natzione, ma in sa parte orientale e meridionale, a làcana cun s’Inghilterra, non renesset a s’afortigare.

Su Plaid Cymru, est a nàrrere Partidu de su Galles, est nàschidu in su 1925 e tenet ideas sotzialdemocràticas. Su Gwlad, chi cheret nàrrere Natzione, est nàschidu in su 2018 e tenet ideas de destra.

Totus duos sos movimentos polìticos tenet su matessi obietivu, chi est sa costitutzione de un’istadu gallesu.

(gianni muroni)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *