In Còrsica passos a dae in antis pro sa polìtica linguìstica

In Còrsica passos a dae in antis pro sa polìtica linguìstica

de Bovore Mele –

Paul Giacobbi, presidente de s'assemblea corsicana
Paul Giacobbi, presidente de s’assemblea corsicana
Su sero de 16 de abrile 2015  su Cussìgiu regionale corsicanu in Ajacciu at aprovadu “sa pianificatzione pro sa normalizatzione de sa limba corsicana e su progressu cara a una sotziedade bilìngue” chi est istada adotada dae s’Assemblea de sa Còrsica.
Sa relata est su programma operativu fintzas a su 2020 e est istada aprovada cun 30 votos a favore, tres votos contra, chimbe no ant partetzipadu e 6 assentes. In Còrsica ant fatu su sèberu issoro est a narrere normalizare sa limba corsicana. In Sardigna a dolu mannu in contu de normalizatzione su Cussìgiu Regionale de Sardigna no aparesset apat ideas craras.
In Còrsica su Presidente de sa Còrsica Paul Giacobbi, radicale-sotzialista, polìticu conchilùghidu de tzentru ischerra, mancari pertenessente a unu partidu natzionale, est unu bilinguista cumbintu paris cun su Cussìgiu e custu faghet sa diferèntzia cun sa Sardigna. Noisàteros in Sardigna, sos chi semus cumbintos de sa normalizatzione de sa limba sarda, e chi ischimus ca su sèberu est istadu giai fatu in su 2006 dae sa Giunta Regionale, oe depimus contare petzi cun sas fortzas nostras faghende in manera chi fintzas in Sardigna crompat  sa matessi situatzione corsicana in contu de limba.
Depimus dare pelea faghende cumprèndere a su mundu culturale sardu ca s’italianu est sa limba de s’istadu ma sa limba de sa Regione Sarda est su sardu. A cussos chi faddint cun su folclore e sos dialetos cun sa limba sarda los depimus iscaratzare ca narant de essere a profetu de sa limba sarda e imbetzes non faghent unu grandu servìtziu a sa limba sarda.
Est arribadu su momentu chi totu sos sardos chi istimant a beru a sa limba sarda pensent a si l’istudiare cun sa grammàtica aprovada dae sa Giunta Regionale proite si una limba abarrat sena istandard,  de verteri, est ca la cherent bussiare.
Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *