IA e trampas, dage cara a sos deepfake vocales

IA e trampas, dage cara a sos deepfake vocales

Est cosa nòdida chi s’intelligèntzia artifitziale no est impreada petzi pro sa cultura e su progressu ma finamentas pro finalidades tramperas. S’est ispainende semper de prus sa tecnologia deepfake, est a nàrrere aplicatziones de machine learning e de IA chi permitint de barigare sa làcana intre realidade e fintzione. Totu argumentos finas a pagu tempus a como chi nche podiant intrare in sa literadura distòpica ma chi como si mustrant cun totu sa presèntzia issoro.

Chircas reghentes narant chi s’est faghende logu una trampa chi impreat clones vocales farsos generados dae s’intelligèntzia artifitziale. Sos malintragnados los impreant pro manipulare e coglionare carchi malassortadu. Sena nde lèghere diamus pòdere finamentas immaginare sa casta de sa trampa. Ma sas novas sunt essende a pìgiu. Comintzende dae custas.

Carchi mese a como, in Arizona, ant proadu a trampare a una fèmina pro mèdiu de unu secuestru virtuale: retziat una telefonada in ue una persone li naraiat de àere tentu sa fìgia de 15 annos e pedende·li unu riscatu. Sa fèmina at contadu de àere intesu in cussa telefonada matessi sa boghe de sa fìgia ma, in antis de pagare su riscatu, aiat iscobertu chi sa pitzinna fiat lìbera, perunu secuestru. Custu est un’esempru craru de manipulatzione pro mèdiu de su deepfake vocale, chi cumintzat collende sa biometria de sa boghe (mescamente in sas retes sotziales). Ma comente protzedet, a parusu, una trampa che a custa?

A pustis de àere individuadu sa vìtima e produidu su deepfake de sa boghe, sos malintentzionados mutint a s’obietivu impreende a s’ispissu aplicatziones de modulatzione vocale pro rèndere sa boghe minetzosa e pro giogare cun s’emotividade. In su mentres de sa telefonada, s’agressore atzionat s’àudiu farsu (su deepfake) de su secuestradu. Bortas meda, sa trampa resesset.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *