Frantziscu Cossiga, pro s’unidade de sa limba sarda

Frantziscu Cossiga, pro s’unidade de sa limba sarda

– de Salvatore Serra –

 

In su 2001 su Presidente emèritu  de sa Repùblica Italiana, Frantziscu Cossiga, aiat bogadu a campu unu progetu polìticu nou. L’aiat fatu su 7  de nadale de cussu annu in   Tzaramonte, sa bidda de sa famìlia sua, in s’ocasione chi  l’aiant dadu sa tzitadinàntzia onorària.

Issu aiat faeddadu de fundare unu Movimentu Federalìsticu Sardu, sighende  su modellu de sa Catalugna. In particulare, aiat fatu referimentu a Convergència i Unió (CiU) una federatzione formada dae  “Convergència Democràtica de Catalunya”   (de tzentru dereta) e “Unió Democràtica de Catalunya” (de ideologia catòlica  democristiana)  chi  at guvernadu sa Catalugna dae su  1980 a su 2003 e dae su  2010 a su  2015.

De custu nd’aiant faeddadu in su primu nùmeru de sa revista “Sardinna, cultura e identidade”, essidu a cumintzos de su 2002.    A custu nùmeru  aiant collaboradu intelletuales medas de s’area natzionalitària.  S’interventu de Cossiga s’aiat leadu sa bellesa de sete pàginas.

Ite b’at abbarradu de cussu progetu? Nudda. Antzis, si podet nàrrere chi no est mancu nàschidu.

Est de interessu mannu, però, su chi aiat iscritu su Presidente in contu de limba sarda. Custu est su testu:

“Tutelamus e valorizamus limbas e faeddos, ma sa limba sarda cumbenit chi siat una: cudda antiga e famada chi isteit comune a totu sa Sardigna.  Naturalmente, comente ‘isteit fattu pro su bascu ei su catalanu, la devimus finas attualizzare – ispressia pro cantu attenit a sas esigenzias noas de su lessicu, e a totu su chi bi cheret proite custa limba torret a s’attualidade cun d’un’usu fittivu e reale, non solu uffiziale , ma finas de sa zente comune – edducas  a sos fines  de un’issinzu pubblicu, e coment’e cattolicu mi do bonas uras, pro esser impitada in sa liturgia de sa Cheja cattolica romana nostra”

Unidade de sa limba sarda, tando. Chi est s’ùnicu caminu de sighire cando b’at unu disinnu polìticu natzionalitàriu. Chi siat de dereta, de tzentru o de manca.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *