Evangèliu segundu Mateu [Mt 5, 13-16]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 5, 13-16]

1 Evangèliu segundu Mateu [Mt 5, 13-16]In cussu tempus, Gesùs naraiat a is discìpulos suos:

«Bois seis su sale de sa terra; ma si su sale ddu perdet, a su sabore cosa sua, comente dd’ais a salire? At a èssere bonu sceti a ddu ghetare a terra e a dd’apeigare.

Bois seis sa lughe de su mundu; non podet abbarrare cuada una tzitade chi istat a pitzu de unu monte, nen serbit una làntia posta a suta de unu mògiu, ma a subra de unu candeleri cheret posta, a manera chi alluat pro totu is chi istant in sa domo. Lugat in sa matessi manera sa lughe bostra in  dae in antis de  is òmines, a manera  chi issos bidant  is  òperas bonas  bostras e rendant glòria a su Babbu bostru chi istat in is chelos».

( a incuru de Alessandro Dessì)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *