Evangèliu segundu Mateu [Mt 3, 13-17]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 3, 13-17]

1-evangeliu-segundu-mateu-mt-3-13-17In cussu tempus, Gesùs dae sa Galilea fiat lòmpidu a su Giordanu in ue bi fiat Giuanne, de manera chi issu ddu batijaret. Ma Giuanne non ddu cheriat permìtere, e dd’aiat naradu: «So deo su chi abbisòngio de retzire su batisimu dae tene, e tue benis a ue so deo? ». ma Gesùs dd’aiat respòndidu: «Lassa fàghere pro immoe, ca cumbenit chi cumpramus cada giustìtzia». Tando issu dd’aiat lassadu fàghere.

In pessu chi fiat batiadu, Gesùs nde fiat essidu dae s’abba: e aco’ s’aberiant pro issu is chelos e issu bidat s’Ispiritu de Deus calende  che a una columba e lòmpende  a subra suo. E aco’ una boghe dae su chelu chi naraiat: «Custu est su Figiu meu, s’istimadu: in issu mi so cumpràghidu».

(a incuru de Alessandro Dessì)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *