Evangèliu segundu Mateu [Mt 21,1-11]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 21,1-11]

Cando fiant acanta de Gerusalemme e lòmpidos a probe de Bètfage, a bia de su monte de is Olias, Gesùs aiat mandadu a duos discìpulos suos, narende.ddis: «Andade a su bidditzolu a in antis a bois e luego ais a agatare una burrica, ligada, e cun issa unu puddedru. Isorvede.los e leade.me.los. E si calicunu bos at a nàrrere carchi cosa, responde.ddi: “Su Sennore nd’abisòngiat, ma ddos at a crastinare luego a palas” ».

Custu fiat acadèssidu de manera chi si donaret cumpridura a su chi fiat istadu nado pro mèdiu de su profeta: «Narade a sa figia de Sion: “Acò, a bia tua lompet su re tuo, masedu, setzidu subra de una burrica e subra de unu puddedru, fìgiu de unu suminu” ».

Is discìpulos fiat andados e aiant fatu su chi ddis aiat cumandadu Gesùs: aiant giughidu sa burrica e su puddedru, ddis aiant postu a pitzus is manteddos e issu si fiat postu a setzere. Sa truma, meda meda numerosa, aiat istèrridu is manteddos cosa sua in su caminu, cando chi àteros segaiant cambas dae is àrbores e ddos isparghinaiant in su caminu . Sa truma chi fiat a in antis e sa chi ddu sighiat, aboghinaiat: “Osanna a su fìgiu de Davide! Beneitu su chi lompet in su nùmene de su Sennore! Osanna in su prus artu de is chelos! ».

Imbuchende chi fiat Gesùs in Gerusalemme, totu sa tzitade fiat pigada dae trumbullu e naraiat:  «Chie est? ». E sa truma respondiat: «Su profeta Gesùs est, dae Nazareth de Galilea».

(a incuru de Alessandro Dessì)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *