Evangèliu segundu Mateu [Mt, 17 1-9]

Evangèliu segundu Mateu [Mt, 17 1-9]

 1 Evangèliu segundu Mateu [Mt, 17 1-9]In cussu tempus, Gesùs aiat pigadu cun sese Pedru, Giagu e Giuanne frade suo e ddos aiat giutos a una parte, trasfigurende.si in dae  antis issoro. Sa cara sua aiat cumentzadu a lùghere che a su sole e is bestimentas suas diveniant arbas che a sa lughe. E acò ddis aparessiant Mosès e Elias, chi si fiant postos a arresonare cun issu.

Pighende sa paràula, Pedru aiat naradu a Gesùs. «Sennore, bellu est pro nois a istare a inoghe! Si tue cheres, apo a fàghere inoghe tres pinnetas, una pro tene, una pro Mosès e una pro Elias». Mentras chi chistionaiat, acò una nue lughente ddos coberiat cun s’umbra sua. E acò aparessiat una boghe dae sa nue narende: «Custu est su Fìgiu meu, s’istimadu: in isse istat su gosu meu. Ascurtade.lu».

Intendende a custu, is discìpulos fiant rutos cara a terra, leados dae una timoria manna.

Ma Gesùs aprobiende.si aiat naradu: «arziade.bos e non timeis». Pesados is ogros issoro, issos non bidiant prus a nemos, francu Gesùs.

Mentres chi calaiant dae su monte, Gesùs ddis cumandaiat. «Non faeddeis cun nemos de sa bisione chi ais àpidu, a in antis chi su Fìgiu de s’òmine siat resurgidu dae is mortos».

(a incuru de Alessandro Dessì)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *