Evangèliu segundu Mateu [Mt 1,18-24]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 1,18-24]
1-evangeliu-segundu-mateu-mt-118-24Aici fiat generadu Gesùs Cristos: mama sua Maria, chi fiat isposa a Giusepe, a in antis de andare a bìvere in paris s’agataiat prìngia pro òpera de s’Ispìritu Santu.
Giusepe, s’isposu suo, sende chi fiat òmine de gabbale non dd’aiat cherrida infaltare de manera pùblica e aiat pensadu de dda refudare in segretu.
Ma mentres chi fiat resonende subra a totu custu, acò, ddi aparessiat in su sonnu un’ànghelu de su Sennore chi ddi aiat naradu:  «Giusepe, fìgiu de Davide, non timas de pigare cun tegus a Maria, s’isposa cosa tua. Difatis, su pipiu chi est generadu in issa lompet dae s’Ispìritu Santu; issa at a donare sa lughe a unu fìgiu e tue ddi as a donare su nùmene Gesùs: difatis est issu chi at a donare sa sarvesa a su pòpulu suo dae is pecados suos.
Totu custu est acadèssidu de manera chi si cumpriret su chi aiat naradu su Sennore pro mèdiu de su profete: «Acò, sa bìrghine at a ingendrare unu fìgiu: a issu ant a donare su nùmene Emanuele», chi cheret nàrrere “Deus est cun nois”.
Ischidadu dae su sonnu, Giusepe faghiat comente s’ànghelu de su Sennore ddi aiat cumandadu e pigaiat cun sese s’isposa sua.
(a incuru de Alessandro Dessì)
Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *