Evangèliu segundu Giuanne [G 1, 29-34]

Evangèliu  segundu Giuanne [G 1, 29-34]

1 Evangčliu segundu Giuanne [G 1, 29-34]In cussu tempus, Giuanne, aende bidu a Gesùs lompende a bia de issu, aiat naradu: Aco’ s’angione de Deus, su chi bogat is pecados dae su mundu! Issu est cussu de su cale aia naradu: “A pustis meu lompet un’òmine chi istat in  dae in antis meu, ca fiat in antis meu”. Deo non ddu connoschia, ma so lòmpidu a ddu batijare in s’abba, a manera chi issu si manifestaret a Israele.

Giuanne testimoniaiat narende: “Apo miradu a s’Ispiritu falende  che columba dae su chelu e istende  a pitzu suo. Deo non ddu connoschia, ma pròpiu su chi m’at imbiadu a batijare in s’abba m’at naradu: “Est issu su chi batijat in Ispìritu Santu”. E deo apo bidu e apodonadu testimonia chi issu est su Figiu de Deus.

(a incuru de Alessandro Dessì)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *