Est mortu Comunardo Niccolai

Est mortu Comunardo Niccolai

Eris 2 de trìulas est mortu in Pistoia, a s’edade de 77 annos, Comunardo Niccolai. Fiat nàschidu in Santa Lucia di Uzzano, in Toscana, su 15 de nadale de su 1946. Giogadore a fùbalu, de ruolu difensore, finas si a pitzocu aiat cumintzadu comente atacante e a coa tzentrucampista, aiat cumintzadu sa carriera a artu livellu in Sardigna, cando fiat lòmpidu, pro giogare in serie C, a sa Torres.

A pustis de s’istajone 1963/64 fiat passadu a s’àtera ala de s’Ìsula, in Casteddu, aizu promòvidu in sa sèrie màssima. In ie aiat fatu parte de su grupu chi, cun Gigi Riva comente lider, in su 1970 at bintu su campionadu de sèrie A.

Abarradu in sa formatzione casteddaja finas a su 1976, annu de sa retrotzessione in B, Niccolai aiat concruidu sa carriera de giogadore duos annos a pustis, in su Prato.

A coa aiat cumintzadu s’atividade de allenadore traballende comente tècnicu federale in sas giovaniles italianas, suta sos 16 e sos 18 annos. Aiat fatu puru un’esperièntzia a sa ghia de sa seletzione feminile.

Su nùmene de Niccolai est ligadu a su de sa natzionale puru. Fiat in sa tropa de rapresentantes de su Casteddu campione de Itàlia chi aiant giogadu in su campionadu mundiale de Mèssicu 70. In ie aiat fatu una presèntzia ebbia, in s’esòrdiu de su girone preliminare contra a s’Isvètzia, finida in antis de su tempus pro un’infortùniu chi no dd’aiat permìtidu de sighire in sa manifestatzione.

Est custa s’ùnica partida ufitziale, sena contare duas amichèvoles, cun sa seletzione natzionale. Dd’at acumpangiadu pro totu sa vida sa numenada de re de sos autogol, finas si in realidade nd’at fatu ses in carriera, in mèdia o addiritura prus pagu de àteros giogadores famados.

In un’intervista a su Corriere della Sera, editzione de Firenze, de ocannu passadu aiat naradu, in riferimentu a s’esperièntzia in Sardigna: «Deo dia èssere abarradu a bìvere in ie, ma sa famìllia at seberadu sa Toscana. No isco però si m’intendo prus toscanu o prus sardu».

(gianni muroni)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *