Eletziones, in Turchia non bi dormint

Eletziones, in Turchia non bi dormint

In Turchia ant votadu. Sos sègios los ant serrados a sas 17, ma galu no ischimus si bi dêt àere unu binchidore (su presidente uscente Erdogan) o si bi dêt àere ballotàgiu su 28 de maju. B’amus àpidu pro totu su sero unos cantos datos, ma contradditòrios; s’ùnica cosa chi sighìamus a lèghere fiat chi sa fòrfighe intre su sultanu e s’aversàriu Kemal Kilicdaroglu derivaiat dae s’ispògiu de sas ischedas chi fiat comintzadu in sas zonas prus favorèvoles a su partidu de su presidente. E amus lèghidu finamentas chi, manu manu, custa fòrfighe si podiat redùere. Su chi b’at est chi, cun prus de su 90% de ischedas iscrutinadas, no est su ministeru de s’internu a dare sos datos ma sas agentzias de imprenta (su bonu de issas guvernativas). Pro nàrrere: cun su 92% de sas ischedas iscrutinadas, s’agentzia Anadolu nos dat a Erdogan cun su 49.76% e a Kılıçdaroğlu al 44,5%. S’agentzia Anka, imbetzes, cun su 95% de sos iscrutìnios, nos dat a Erdogan cun su 49,05 e a Kılıçdaroğlu cun su 45,2%. Sende gasi sas cosas est ballotàgiu ca pro bìnchere a su primu turnu unu candidadu nche devet colare su 50%. Ma si galu non s’ischit si est cosa possìbile, su chi essit a campu est chi s’alleàntzia de Kılıçdaroğlu est majoria in tzitades mannas comente Ankara, Istanbul e àteras e in sos tretos in ue parte manna de sa populatzione est curda. In custas su candidadu contra a Erdogan nche lompet finas a su 70%. Si ballotàgiu at a èssere ambas sas coalitziones devent fàghere sos contos a nou. Erdogan, pro nàrrere, diat pòdere collire su 5% otènnidu oe dae su candidadu natzionalista indipendente Sinan Oğan. Sa domìniga eletorale turca, prus chi no importante pro sas dinàmicas internatzionales imbenientes in Europa, in su Mediterràneu e in su cunflitu russu-ucrainu, l’ant caraterizada sas acusas intre rivales. Kılıçdaroğlu at naradu, invitende su pòpulu a controllare sos sègios: «Notesta non si dormit».

màuru piredda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *