EjaTV: su sardu in sa modernidade

EjaTV: su sardu in sa modernidade

Calicunu non gasi abbistu narat chi su sardu e sa modernidade no andant meda de acordu. Faula neta! E EjaTV est sa proa prus crara: unu canale televisivu chi faeddat sas limbas de sa Sardigna ebbia. B’est unu programma cun unu coghineri de s’ìsula de Santu Pedu chi faeddat in tabarchinu; b’est un’àteru cun un’istòricu chi ammustrat s’istòria nostra manna; e finamentas unu chi faeddat de sièntzia, custos ùrtimos totus duos in sardu. Semper cussu fulanu de prima, pagu in tinu, podet fintzas dimandare cun cale sardu faeddant pro si cumprèndere a pare. Ispantu mannu pro isse at a èssere cando at a iscobèrrere chi si intendent bene meda chistionende onniune su sardu suo. Difatis EjaTV faghet essire a campu custu fatu craru: in sos programma issoro gente campidanesa arresonant cun gente de Logudoro e de Barbàgia (e gasi a s’imbesse) e totus cantos si cumprendent fàtzile fàtzile, sena perunu istorbu.

EjaTV naschet dae unu bisu de Tore Cubeddu chi, paritzos annos a como, proat a aunire s’amore suo pro su sardu cun s’impinnu in su tzìnema. In su 2012 fràigat sa domo de produtzione Terra de Punt e duos annos a pustis, cun s’agiudu de Sardex, fundat su canale televisivu. A s’incumintzu abarrat in sa retza pro chimb’annos, comente webtv. S’annu coladu EjaTV suprit in su digitale terrestre a su canale 172 e como paret torra mudende. Duos programmas noos: unu cun Maria Barca – chi aiat giai traballadu in Sassari.tv cun unu cursu de sardu in televisione – chi ghiat Terra Nostra chi andat a giru de sa Sardigna pro iscobèrrere esempros bonos e atuales de massaria; e s’àteru mutidu Sa janna de su tempus est unu programma subra de s’istòria de s’antigòriu ghiadu da Nicola Dessì. Est a nàrrere chi non nde mancaiat de programmas de importu culturale: Lìteras cussu de Ivo Murgia subra de sos libros in sardu o fintzas sas registratziones de sas garas poèticas, pro nde mentovare duos chi podent interessare a sos amantiosos de sa literadura in sardu.

Ma s’amparu de sas limbas de minoria de Sardigna non est s’ùnica punna de EjaTV. Sos deretos de faeddare sa limba est unu de sos medas deretos chi in su mundu de oe bisòngiat de defensare. In custu canale agatant un’alleadu sos omosessuales e sos immigrados. Pro sos primos EjaTV est dae carchi annu sa televisione ufitziale de su Gaypride e de àteros ispetàculos o manifestadas de su movimentu pro sos deretos tziviles. Pro chi est in Sardigna a pustis de unu biàgiu longu, o finas curtzu, ma chi inoghe at agatadu sa domo sua, s’emitente at immaginadu su telegiornale de sos immigrados in ue pòdere ispricare sas peleas e contare s’istòria issoro.

EjaTV est tando unu logu chi est sardu e modernu impare, chi contivigiat traditziones e cheret fraigare in su matessi tempus unu benidore abertu pro totus. Èssere sardu – gasi paret, bidende custu canale – no est abarrare firmu in unu barigadu in ue nos ant tancados àteros, ma intrare in su cras cun bestimentas sestadas dae nois e totu.

Gabriele Tanda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *