eDisplay: una multinatzionale cun sa sea in Fonne

eDisplay: una multinatzionale cun sa sea in Fonne

Sos sardos sunt famados pro su casu, su pane e àteros màndigos bonos, pro sas bestimentas e sos tapetes, ma sos sardos sunt gente capatze de fàghere meda de àteru e de lu fàghere bene e non cun sas manos ebbia, ma cun sa conca puru. Sa retza dae annos est aberende giannas mannas a chi est abbistu e pràticu, ma si pensat fitianu chi est un’afare de tzitade: ca sas biddas non sunt gasi modernas, ca in ie non b’est nudda e cussu chi b’est, est minore e betzu. Gasighì cussos logos siant sighende a bìvere in unu tempus chi non colat mai, firmos in un’antigòriu chi non lassat annoare nudda. Ma custu modu de meledare est sa manera prus giusta pro ochire sas froeddas chi su benidore podet batire in biddas chi giai tenent una richesa manna.

Bisare bisòngiat, atrivire a bisare. E custu ant fatu duos giòvanos fonnesos in su 1996. Sa retza fiat cosa noa, e gente meda no aiat mancu connòschidu galu s’elaboradore. Raffaele Serusi e Antonio Demelas però aiant fatu carchi annu de militare e fiant amantiosos de informàtica e de cummèrtziu internatzionale. Gasi, cando sunt ghirados a bidda, ant incumintzadu a fraigare unu programma e nde est essidu a campu Azenda, unu traste pro gestire, in manera noa, sas fainas de una azienda. Su programma fiat in tres limbas: inglesu, italianu e sardu.

Sa sotziedade si naraiat Digital Graph e in sos primos annos est crèschida a bellu a bellu, ca fiat difìtzile fraigare ligàmenes cun aziendas mannas. Cando in su duamìgia Serusi e Demelas fiant essende dae su momentu prus malu, ant addobiadu Luca Marras. Unu nugoresu, isse puru amantiosu de s’informàtica, chi aiat lassadu s’àndala de s’istùdiu de s’economia in Milanu, pro sestare unu programma. S’annu a pustis est nàschidu Edisplay, chi fiat unu programma pro comporare e bèndere onni genia de produtu in sa retza. Fiat unu de sos primos in Europa cun sa punna de èssere fàtzile da impreare. In pagu tempus s’azienda at incumintzadu a creschere, tantu chi at leadu su nùmene de su produtu suo.

In su 2005 eDisplay si fiat giai tramudada. S’idea fiat chi in unu mundu gasi mannu comente cussu de sa retza, unu servìtziu de importu fiat cussu de si fàghere connòschere. Est nàschidu tando SendBlaster unu programma de e-mail marketing, chi cheret nàrrere publitzidade e cummèrtziu cun sas literas eletrònicas, chi in pagu tempus est istadu bèndidu in totu su mundu. Bi traballant persones in Rùssia, Egitu, Argentina e Italia ma una de sas seas prus de importu est abarrada in Fonne. Pagu a pustis, coment’est normale, s’eDisplay at ammanigiadu àteros produtos de custa casta.

S’ùrtimu est de su 2017: eMailChef (https://emailchef.com/it/), unu programma pro sestare email massivas, cun gràficas contivigiadas e chi podent cumprèndere ite importat de prus a sos clientes. Sa cuncurrèntzia est manna, bi sunt àteras aziendas chi faghent custu servìtziu cun sa sea in Frantza o in Amèrica, ma eDisplay resesset a crèschere pro more de su contivìgiu de su cliente. Aficu chi est totu sardu. A dolu mannu bisòngiat de nàrrere chi eMailChef in Sardigna est pagu impreadu, fintzas dae sas istitutziones, chi preferint programmas chi benint dae fora. Pro totu custu eDisplay est un’esempru de comente si podet annoare dae sas biddas, chi piticu non cheret nàrrere betzu, ma essint a campu finas totas sas dificultades chi si podent agatare in Sardigna.

Gabriele Tanda

Leave a comment

1 Comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *