Echilìbrios ìtalo-turcos

Echilìbrios ìtalo-turcos

S’otomanu non fiat petzi s’imperu cun sede in Costantinòpoli. S’otomanu est finamentas su setzidòrgiu chi su presidente turcu Erdogan at riservadu a sa presidente de sa Cummissione europea Ursula von der Leyen. S’iscena la connoschimus. E dae cussa iscena est nàschidu unu abbolotu mediàticu e diplomàticu. S’ex presidente de sa Banca tzentrale europea e atuale presidente italianu de su Consìgiu de sos ministros, Mario Draghi, at faeddadu de ditadura turca. «Non cumpartzo a Erdogan, pro nudda, creo chi su suo non fiat unu cumportamentu dèghidu. Dispraghere mannu apo proadu pro s’umiliatzione sufrida de sa presidente de sa Cummissione». Ma Draghi, faeddende de ditadores at manifestadu sa netzessidade de mantènnere s’echilìbriu. «Cun custos ditadores, est a los mutire pro su chi sunt ma nos bisòngiant, unu devet èssere làdinu espressende diferentes miradas e visiones de sa sotziedade. E devet èssere finamentas prontu a cooperare pro assegurare sos interessos de su Paisu suo. Cheret chi agatemus unu echilìbriu giustu». redatzione

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *