E l’intregan s’autonomia a Càrolu Alberto

E  l’intregan s’autonomia a Càrolu Alberto

– de Salvatore Serra –

Polìtica linguìstica cheret nàrrere finas a fàghere  giornales  in sardu, pro  afortire sa capatzidade de custa limba de  operare cun unu registru artu.

Non si podet  fàghere a mancu, duncas, de ammentare “Nazione Sarda”,  revista in duas limbas, sardu e italianu, chi essiat intre sos annos 70 e 80 de su 900.   Una revista alternativa, chi poniat in arresonu totu sos tòpicos  de sa cultura coloniale ufitziale, dende una visione innovadora   de s’istòria  e de sa cultura, ponende in su tzentru de su dibàtidu sa limba sarda come motore de isvilupu de sa sotziedade.

E est pròpiu in sardu chi iscriet, in custu nùmeru de santadria/nadale de su 1980, Micheli Columbu. Eja, pròpiu isssu, su polìticu sardista famadu. Issu tratat   de su disacatu polìticu prus mannu  de s’ 800: sa fusione perfeta. E lu faghet  cun un’ironia manna, leende  in giru sos oligarcas sardos, in unu teatru de s’assurdu in ue mustrat sas faddinas  de  chie otenet  su peus narende chi otenet su mègius, intreghende a sos Savojas cuddu pagu de autonomia chi sos cunchistadores  ispagnolos aiant lassadu a sa natzione nostra.

Inoghe torro a iscrìere carchi passu de custu artìculu chi abbarrat intre su sèriu e su brulleri, ponende in campu su machine chi, a bias, ghiat sas pessones

________

  …   in àteros tempos sa Sardinna aiat un’ispèssie de autonomia chi nos fit tocada pro su bonucoro de furisteris bènnios dae s’Ispanna – semper furisteris in custu locu,  o de manu de foras  o de manus de intros, e dae furisteris no fughimus – e ca s’Ispanna fit unu pacu iscostada, puru sende meres, nos lassaban tretos de ampramanu, carchi lezichedda istudiaebolla bois e totu, bastet chi facheas a bonos.  In s’ìnteri, goi e gai, annadas bonas e annadas malas, pestas, galeras e impicos,  in Sardinna puru sos calendàrios benin a marcare s’annu millieotichentosbarantasete. S’annu, a primos de veranu, sennoriu, istudiaos e mercantes, in Thatari e Casteddu, si pilisan totu, catzan sudore dae sa mente, a fortza de pessare lis essiat su fumu in oricras,   e concruin chi s’istare male de sos sardos fit pro gurpas de s’autonomia e nche cheriat ispèrdia    chin d-una fusione perfetta. No istan in contos: in pacos meses ponen s’autonomia in d-unu pratu de oro e lia donan a su Re Càrolu Alberto in  Torinu…

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *