Donna Berta #69

Donna Berta #69

Donna Berta fiat essida dae sa posada, trista, conchibassa, avilida e inchieta pro s’intzidente de su gatu e s’ammentu de su bisu, chi diat èssere istadu gasi bellu si esseret istadu beru. Fiat una die de festa; su tràficu in cuddas oras ddi faghiat ispantu. In terra fugiat e fiat assutu e innetiadu dae sa ghiddia… Fiat chitzo; tocaiat a istentare. Fiat intrada a crèsia, aiat ascurtadu duas missas; a coa fiat andada a una butega a comporare unu collare pro su gatu, cun s’idea de ddoe ricamare sas initziales, s’in casu si perdiat, pro ddu connòschere… A sa fine, fiat arribbada s’ora. Fiat in carrera San Jerónimo; aiat atraessadu; a fortza de cortesias e iscuidadas discretas, timerosas, nche fiat colada in mesu de sa gentòria chi ocupaiat s’intrada de s’Imperial. Fiat arribbadu su momentu sèriu, de rugare in carrera de Alcalá. Ddo’aiat postu unu cuartu de ora a si detzìdere. Aiat aprofitadu de un’iscampiada, comente naraiat issa, e, artziende unu pagu su bestire, si fiat posta a cùrrere… e che a semper, in mesu de sa gentòria chi si nche dd’ingulliat che a un’unda, fiat lòmpida a carrera de la Montera, e nche fiat pigada a bellu, ca si fadigaiat. S’intendiat istraca istraca. Forsis fiat sa debilesa; su tziculate ddi fiat arrèschidu cun sa briga de su gatu. Aiat atraessadu sa retza de San Luis23, pensende: “Aia dèpidu rugare dae bassu, in ue sa carrera est prus istrinta”. Fiat intrada a carrera de Fuencarral, chi fiat de sas chi prus timiat; in ie sas rotajas de su tramvia ddi pariant resòrgias rasente sa carre sua: fiant gasi atacadas a su martziapiedi!

 

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.