Donna Berta #67

Donna Berta #67

“Donna Berta” de Leopoldo Clarín Alas, òpera traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2012 (colletzione Àndalas).

Si nde fiat ischidada chitzo, si fiat ammentada de su bisu e si fiat posta de mala mùtria, ca cudda solutzione, chi fiat su chi ddi deghiat pro realizare su miràculu chi fiat isetende sa die in antis, tocaiat giai a dd’iscartare. Ah! Nd’ischiat tropu issa, pro totu sa vida sua tribulada, chi sas cosas bisadas non cumprint.
Fiat essida a s’aposentu de pràndere pro si leare su tziculate, e in ie ddi fiat capitada una cosa chi dd’aiat fata inchietare e chi non ddoe cheriat pròpiu ca faghende·dda arterare dd’aiat leadu cudda devotzione chi dd’abbisongiaiat pro dare s’ùrtimu assàchiu a cuddu pascià tosturrudu a bìdere si ddoe fiat su miràculu.

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.