Donna Berta #60

Donna Berta #60

“Donna Berta” de Leopoldo Clarín Alas, òpera traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2012 (colletzione Àndalas).

Fiat o non fiat fìgiu suo? “Eja, eja” naraiat a bias s’ànima. “Però, mama ingrata, nemmancu como mi connoschides?” pariat chi aboghinaiant cuddas lavras iscanzadas. E àteras bias sas lavras fiant calliadas e s’ànima de donna Berta na­raiat: “Chie dd’ischit, chie dd’ischit! Podet èssere unu casu chi s’assimìgiat, casu e fissatzione. E si mi so ammachiada? O mancari issibuddida? Ma, e su de tènnere carchi cosa de su capitanu meu e carchi cosa de me, de totu sos Rondaliegos? Est issu… no est issu!…”.
Si ddi fiat ammentadu de sos santos; de sos santos mìsticos, chi a issos puru ddos soliat tentare su dimòniu; chi Deus si nd’ismentigaiat de pagu in pagu, pro ddos provare, lassende·ddos in sa sicagna de unu desertu ispirituale.
E sos santos binchiant; e mancari fiat oscuradu, annuadu su sole de s’ispìritu issoro, creiant e amaiant… pregaiant in s’assèntzia de Deus, pro chi esseret torradu.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.