Donna Berta #59

Donna Berta #59

“Donna Berta” de Leopoldo Clarín Alas, òpera traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2012 (colletzione Àndalas).

E pro dudare, pro tìmere de àere isballiadu aiat intregadu a s’asurìmene e a s’usura Posadorio e s’Aren suo birde! Pro dudare e tìmere aiat atzetadu de bènnere a Madrid, a si nch’imbolare a s’inferru de sas carreras, a sa batàllia cuotidiana de veturas, caddos e caminantes!
Fiat torrada in bisita a su palatzu de s’americanu, cun totu sa fitiania chi ddi permitiant. Ddo’aiat dies chi acudiat a su postu suo, fache a su cuadru, a mangianu e a sero. Sas màntzias creschiant s’aguantu de sos tzeracos. Aizu nch’essiat dae in ie, sa brama de torrare si faghiat frebba. Cando dudaiat fiat cando prus disigiaiat de torrare a sa cuntemplatzione sua, pro afortire sa creèntzia sua, istremenende comente in èstasi in cudda cara, in cuddos ogros chi ddis cheriat tirare sa rivelatzione de su segretu issoro.

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.