Donna Berta #58

Donna Berta #58

“Donna Berta” de Leopoldo Clarín Alas, òpera traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2012 (colletzione Àndalas).

Donna Berta no ischiat custu sas primas dies chi aiat bisitadu su museu privadu de s’americanu. Aiat istentadu a connòschere e a faeddare a su millionàriu, chi dd’aiat lassada intrare a su palatzu pro una racumandatzione, sena ischire galu chie fiat, nen sas pretesas suas. Sos lacajos lassaiant colare a sa betza, chi s’innetiaiat bene bene sas iscarpas in antis de nche colare in cuddos tapetes, daiat a totus unu risitu e sa màntzia e abarraiat comente a missa, apuntziada, apensamentada, cuntemplende semper sa matessi tela, sa de su pretu, comente dda mutiant in sa domo.

Su cuadru, postu in sa curnisa indorada, fissu in su muru, in cudda istàntzia lussuosa, intre paritzas àteras meravìgias de s’arte, ddi pariat diferente a donna Berta. Como ddu cuntemplaiat cun calma; leghiat in s’espressione e in portamentu de s’eroe chi moriat a subra de cuddu muntone insambenadu e gloriosu de terra e mortos, in una corona de glòria de fogu e fumu; leghiat totu su chi su pintore aiat chertu espressare; però… no est semper chi connoschiat a su fìgiu. Segundu sa lughe, segundu sa mùtria sua, segundu su chi aiat mandigadu e bufadu, gasi intzertaiat o nono in cuddu capitanu de su cuadru famadu a fìgiu suo e de su capitanu. Sa prima bia chi aiat sentidu chi sa fide sua non fiat prus firma, chi aiat sentidu sa duda, si fiat atzutzuddida, e in su filu de s’ischina ddi fiat caladu unu suoreddu fritu che sa morte.
Si perdiat cuddu cumbinchimentu ìntimu chi su capitanu de su cuadru fiat fìgiu suo, ite nd’aiat a èssere de issa? Comente faghiat a intregare totu sa fortuna sua, comente faghiat a nch’istremenare in sa misèria pro achisire unu pìculu de tela chi no ischiat si fiat o nono su sudàriu de sa màgine de fìgiu suo. Comente faghiat a coa a chircare a su creditore o sa famìllia sua pro ddis pagare sos dèpidos de cuddu eroe, si non fiat fìgiu suo?

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.