Donna Berta #57

Donna Berta #57

“Donna Berta” de Leopoldo Clarín Alas, òpera traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2012 (colletzione Àndalas).

“S’ùrtimu cuadru de Valencia cuddu magnate americanu nche dd’aiat istratzadu a su Guvernu etotu a fortza de dinari e de trassas diplomàticas. Fiant arribbadas finas racumandatziones dae terra angena pro fàghere tzèdere a cuddu poveritu de su Ministru de sas Finàntzias, reconnoschende sa prioridade de su dinari. In prus sa giustìtzia, sa caridade, fiant de sa parte de cuddu Cresu. Sos eredes de Valencia, chi fiant sos ispidales, segundu su testamentu, balangiaiant prus meda si sa prenda artìstica abarraiat a s’americanu; ca su Guvernu non nch’aiat pòdidu colare su tantu fissadu a preju a su cuadru essende biu su pintore, e su ricone de ultramare pagaiat su preju giustu bidu ca fiat una bèndida pòstuma. Su tantu de intregare fiat lòmpidu a tres bias pro s’atzidente de èssere mortu s’autore de su cuadru cuddu atòngiu, in ie in sas Astùrias, in una bidda ispèrdida in logu de mare, neghe de un’infritadura, dae un’infustura manna. In sa preferèntzia dada a su prus ricu ddo’aiat àpidu unu paghitzeddu de irregularidade legale; ma su giustu, a nàrrere sa beridade, fiat a si nche leare su cuadru su chi aiat postu de prus.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *